Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss - Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom

Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom har overordnet ansvar for kommunens økonomistyring, næringspolitikk, landbruk, eiendomsforvaltning, digitalisering, innkjøp og eierskapsoppfølging.

Avdelingens ansvar

Byrådsavdelingens øverste nivå er sekretariat for byråden for finans, næring og eiendom. Dette innebærer at ansatte i byrådsavdelingen bruker sin fagkunnskap til å gi råd til byråden som så utformer satsinger og strategier basert på faglige råd og politiske satsingsområder. Byrådsavdelingen skal også sørge for å gjennomføre politiske vedtak fattet av byrådet og bystyret.

Byrådsavdelingen utmerker seg med å ha ansvaret for mange konserndekkende tjenester og funksjoner i Bergen kommune. Byrådsavdelingen koordinerer og kvalitetssikrer alt arbeid knyttet til budsjett og økonomiplan, økonomioppfølging, regnskap og finansforvaltning for hele kommunen.

Avdelingen har også konsernansvaret for offentlige anskaffelser og utvikler strategier, verktøy og gir praktisk hjelp ved gjennomføring av konkurranser og oppfølging av kontrakter. På innkjøpsområdet inngår og forvalter vi felles rammeavtaler på vegne av kommunen og samarbeidspartnere. Avdelingen har også det overordnede ansvaret for arbeidet med å digitalisere kommunen og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Kommunen eier store verdier gjennom aksjeposter i selskaper som BKK og BIR. Byrådsavdelingen følger opp kommunens eierskap i aksjeselskap og arbeidsmarkedsbedriftene.

Byrådsavdelingen har også det overordnede ansvaret for å forvalte, drifte og utvikle kommunens eiendomsmasse og gjennomfører byggeprosjekter på bestilling fra egen og andre byrådsavdelinger.

Vi utvikler og gjennomfører kommunens næringspolitikk. Avdelingen bidrar til en bærekraftig næringsutvikling med særlig vekt på havnæringene. I tillegg jobber vi med å videreutvikle byens sterke miljø innen finans, media, opplevelser, reiseliv, kultur og kulturbaserte næringer.

Avdelingen har også ansvaret for kommunens landbrukspolitikk og jobber for utvikling i både tradisjonelt landbruk og i nye næringer på gårdene. I tillegg er det urbane landbruket med dyrking i byen et viktig satsingsområde.

Vår organisering

Byråd for finans, næring og eiendom, Per-Arne Hvidsten Larsen, er byrådsavdelingens øverste politiske leder.

Kommunaldirektør Tor Corneliussen er byrådsavdelingens øverste administrative leder.

På øverste nivå er byrådsavdelingen delt inn i følgende seksjoner: Seksjon for administrasjon, Økonomi konsern, Innkjøp konsern, Digitalisering og innovasjon konsern, Eierskap konsern, Næringsseksjonen og Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning.

Våre resultatenheter og etater er: Ansattservice, Etat for landbruk, Etat for bygg og eiendom, Etat for boligforvaltning og Etat for utbygging.