Om Byrådsavdeling for helse og omsorg

Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) er byrådens sekretariat og vi skal sikre at innbyggerne får nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Avdelingens ansvar

Byrådsavdelingens nivå 1 er byrådsavdelingens administrasjon og sekretariat for byråden for helse og omsorg. Dette innebærer at ansatte i byrådsavdelingen bruker sin fagkunnskap til å gi råd til byråden som så utformer satsinger og strategier basert på faglige råd og politiske satsingsområder. Byrådsavdelingen skal også sørge for å gjennomføre politiske vedtak fattet av byrådet og bystyret.

Byrådsavdelingen har ansvar for administrasjon av tjenestene innen sine fagområder og skal sikre at innbyggerne får nødvendige tjenester. Dette innebærer blant annet at vi tilsetter ledere for etater og driver faglig og økonomisk oppfølging av etatene. Etatene er driftsansvarlige og regnes som nivå 2 i byrådsavdelingen. Tillit og faglighet står sentralt i alle deler av byrådsavdelingen. Dette er en reform som skal bidra til at innbyggerne får gode tjenester, at vi skal være en attraktiv arbeidsgiver og at kompetente medarbeidere får brukt sin kompetanse.

Byrådsavdelingens nivå 1 inngår og følger opp avtaler med private som leverer tjenester på vegne av kommunen. Vi har dessuten nær faglig kontakt med sentrale samarbeidspartnere innen våre fagfelt, for eksempel Helse Bergen.

Vår organisering


Se organisasjonskart for fagområdene vi har ansvar for

Kommunaldirektøren

Kommunaldirektør Kjell Wolff er øverste administrative leder av byrådsavdelingen. Kommunaldirektøren er tildelt all myndighet som er nødvendig for å ivareta kommunens helse- og omsorgstjenester til befolkningen i Bergen kommune, unntatt beslutninger som krever politisk skjønn.

Kommunaldirektøren styrer de underliggende etatene gjennom tildeling av budsjetter, strategiske planer og årlige oppdragsnotat som stiller krav til hva etatene må levere det kommende året.

Seksjonene

Seksjon for økonomi

Seksjonen driver økonomioppfølging av etater og tilhørende enheter. Viktige oppgaver er å utarbeide budsjetter, prognoser og regnskap. Seksjonen har også ansvar for inngåelse av avtaler med private leverandører som gir tjenester på vegne av kommunen og oppfølging av inngåtte kontrakter. Arealteamet foretar bestillinger knyttet til helse- og omsorgstjenestenes behov for bygg og samarbeider med byggherre og aktuelle avdelinger i kommunen underveis i prosessene. Seksjonen har også ressurser som jobber med analyse som bakgrunn for planarbeidet i byrådsavdelingen.

Seksjonen ledes av Bernt Tungodden.

Seksjon for HR og organisasjon

Seksjonen er en ressurs for etater og enheter som trenger bistand til personaloppgaver. Seksjonen jobber med utvikling av arbeidstidsordninger, fulltidsarbeid og kompetanse. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) som jobber mye med kompetanseutvikling, hører innunder seksjonen. Seksjonen har også ansvar for Smart omsorg som er byrådsavdelingens satsing på innovasjon og utvikling av tjenestene. I tillegg skal denne seksjonen legge til rette for forskning og kunnskapsutvikling gjennom Kunnskapskommunen.

Seksjonen ledes av Ingelin Søraas

Seksjon for plan og utvikling

Seksjonen har ansvar for arbeidet med utarbeidelse av planer og oppfølging av helse- og omsorgstjenestene. Ansvaret inkluderer et overordnet ansvar for kvalitetsstyringssystem. 

Seksjonen ledes av Eirik Vestrheim. 

Seksjon for tjenester til utviklingshemmede

Seksjon for tjenester til utviklingshemmede innehar den politiske sekretariatsfunksjonen på fagområdet for tjenester til utviklingshemmede. Her inngår fagrådgivning, strategi,  plan- og utviklingsarbeid på alle de tjenesteområder som Etat for tjenester til utviklingshemmede innehar. Disse utgjør støttekontakttjenester, brukerstyrt personlig assistanse, dagsentervirksomhet, avlastningstjenester og botjenester i bofellesskap - og i privateide/leide hjem.  

Seksjonen ledes av Marit Hagevik.

Seksjon for e-helse

E-helseseksjonen har ansvar for alt som har med digitalisering og utvikling innen e-helseområdet, og samarbeider tett med Digitalisering og innovasjon konsern. Seksjonen har ansvar for e-helseporteføljen, herunder anskaffelser, utviklingsprosjekter, informasjonssikkerhet og drift av IKT-systemer i BHO. Bergen kommune er involvert i flere nasjonale e-helse-prosjekter, og regionalt arbeid med Felles kommunal journal og e-komp ligger til denne seksjonen. I tillegg inngår arbeid med prosjektet Folkekommune i E-helseseksjonen.

Seksjonen ledes av Kristin Brekke. 

Seksjon for kommuneleger

Kommuneoverlegen har ansvar for helsefaglig rådgivning med vekt på folkehelse, forebyggende helsearbeid, helseovervåkning, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.

Avdelingen består av kommuneoverlegen, smittevernoverlegen og flere assisterende kommuneleger. De gir råd til både politisk og administrativ ledelse på ulike nivå i Bergen kommune, og til flere byrådsavdelinger. Kommuneoverlegens vurdering i aktuelle saker som skal behandles politisk, skal alltid klart fremgå i saken.

Seksjonen ledes av kommuneoverlege Trond Egil Hansen.


Kontaktperson for pressen

Journalister som ønsker fakta eller hjelp i kontakten med byrådsavdelingen, etater eller tjenestesteder, kan kontakte kommunikasjonssjef Endre Hovland.

Våre tjenesteområder

Eldreomsorg

De viktigste tjenestene i eldreomsorgen skal hjelpe eldre å mestre egen hverdag slik at de kan klare seg selv lenge i egen bolig. Innbyggere som ikke lenger klarer seg i eget hjem skal få tilbud om plass på sykehjem. Enkelte tjenester innen eldreomsorgen må innbyggere søke om å få. Etat for vurdering og rehabilitering vurderer og tildeler tjenester etter at de har gjort en grundig kartlegging av den enkeltes ressurser og behov. Tildelingspraksis styres av lov, nasjonale faglige veiledere og politiske planer. Byrådsavdelingen konkretiserer også praksis i form av faglige og administrative beslutninger.

Utviklingshemmede

Vi gir helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming som bor i bofellesskap, i foreldrehjem, i egen bolig, i barne- og avlastningsbolig og på sykehjem. Behovet for tjenester er ofte livslangt og krever flerfaglig kompetanse. Avlastning tildeles for å støtte pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. I tillegg er et dagaktivitetstilbud viktig for å bringe mennesker ut av sosial isolasjon, bygge sosiale nettverk, og for at den enkelte skal kunne få en tilværelse preget av meningsfullt innhold.  

Helse

Vi har ansvar for hjelpetilbud for personer som får akutte helseproblemer, og vi har ansvar for oppfølging av fastleger. Avdelingen har også hovedansvar for å koordinere folkehelsearbeidet i kommunen.

Vi har også ansvar for å håndtere større helse-hendelser. Med unntak av perioder der kommunal kriseledelse har vært etablert, har vi hatt ansvar for å sikre gode tjenester for innbyggerne under pandemien (koronavirus/covid-19).

Vil du jobbe hos oss?

I byrådsavdelingen får du jobbe med utvikling av tjenester som er viktige bærebjelker i dagens velferdssamfunn. Vi jobber også med å løse en av de største utfordringene samfunnet står overfor; å opprettholde velferdstjenester i en nær fremtid der flere vil trenge våre tjenester uten at vi kan forvente at ressursene øker tilsvarende.
Som ansatt i byrådsavdelingen kan du også bli en bidragsyter til et velfungerende folkestyre. Du vil få innsikt i politiske prosesser og være en del av et hektisk miljø preget av viktige politiske beslutninger og stor interesse fra media.

Hos oss jobber alt fra økonomer, jurister og HR-rådgivere til fagpersoner fra de ulike fagfeltene vi har ansvar for. Vi lyser ut ledige stillinger på finn.no.