Gå tilbake til:
Du er her:

Styrende dokumenter

En rekke sentrale planer og strategier legger føringer for en klima- og menneskevennlig by. Her er en oversikt over de viktigste.

OVERORDNEDE PLANER

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter langsiktige mål og strategier for hele kommunesamfunnet, Bergen kommunes tjenesteproduksjon og for kommunen som organisasjon. Visjonen for fremtiden er en AKTIV og ATTRAKTIV by. Bergen vil møte utfordringene frem mot 2030 med å utvikle en mer kompakt og velfungerende by hvor innbyggerne skal bevege seg mer i hverdagen.

Mer informasjon om Kommuneplanens samfunnsdel finner du her

Kommuneplanens arealdel 2018-2030

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Tre hovedgrep i arealdelen er å gå fra bilbasert til kompakt by, bestemmelser som sikrer kvalitet, samt å ta vare på blå og grønne arealer.

Mer informasjon om Kommuneplanens arealdel finner du her

SENTRALE STRATEGIER

I tillegg til KPA er det vedtatt og i prosess sentrale strategier som legger føringer for en klima- og menneskevennlig by.

Vedtatte strategier

Arkitekturstrategi for Bergen, Arkitektur+

Arkitektur+ er en overordnet strategi som søker å tydeliggjøre sammenhengen mellom kommunens visjoner og mål for samfunnsutviklingen og hvordan arkitektur er et sentralt og viktig verktøy for å nå dem.

Mer informasjon om arkitekturstrategien for Bergen finner du her

Kulturminnestrategi for Bergen, Identitet med særpreg

Kulturminnestrategien er overordnet og gir retning for hvordan vi i Bergen skal styrke byen og bydelenes identitet og særpreg gjennom bærekraftig forvaltning av historiebærende elementer.

Mer informasjon om kulturminnestrategien for Bergen finner du her

Strategier under arbeid

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Strategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

Mer informasjon om sjøfrontstrategien finner du her

Gåstrategi for Bergen 2019-2030

Bergen skal være en tilgjengelig og bærekraftig by som kan utforskes til fots. Hovedmålet for strategien er å øke gangandelen til 30 % og at det skal være trygt og attraktivt å ferdes til fots.

Mer informasjon om gåstrategien finner du her

Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030

Visjonen om at det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen» skal være en rettesnor for arbeidet med strategiens hovedmål: Flere skal sykle mer.

Mer informasjon sykkelstrategien finner du her

ANNET

Program for boligforsyning 2019-2030

Programmet er under arbeid og skal sikre tilstrekkelig boligbygging ut fra forventet befolkningsvekst på riktig sted og med riktig sammensetning for å ivareta befolkningen som helhet, og der bærekraft, variasjon i type bolig og pris skal tillegges vekt

Mer informasjon om boligforsyningsprogrammet finner du her