Gå tilbake til:
Du er her:

Gjenåpnet Kong Oscars gate

Etter to år med anleggsarbeid står Kong Oscars gate nå ferdig opprustet i all sin prakt. Den nyopprustede gaten ble behørig markert 20.oktober

Opprustingen av Kong Oscars gate har pågått siden 2016 i regi av Miljøløftet. Prosjektet omfatter strekningen fra Vetrlidsallmenning til Nygaten.

Gaten er utformet som et delt gaterom for alle trafikanter, og har blitt envegskjørt med fartsgrense på 30 km i timen. Hele gatestrekket har fått ny belysning, og gaten er rustet opp med nytt brosteinsdekke. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har gjort utgravninger under anleggsperioden.

Kong Oscars gate er en av Bergens eldste gater, med historie helt tilbake til middelalderen. Mange tok turen innom Kong Oscars gate og ble med på markeringen lørdag 20. oktober.

Et prosjekt som har minnet oss på historien vår

Lokalhistoriker Jo Gjerstad tok oss med på en spennende gatevandring fra Bryggesporden til Domkirkeplassen, godt flankert av Per Christian Underhaug fra NIKU, som fortalte om de mange spennende og artige funnene arkeologene gjorde under utgravingen av gaten.Blant annet ble det funnet terning fra Vågsbunnen med to femmere og to firere, i stedet for ett- og to-tall. Sannsynligvis har denne terningen vært brukt til å jukse i spill.Et bredt utvalg av ulike verktøytyper som pinsetter, nåler, kniver, små lirkeredskaper, så vel som et noen nøkler og diverse kroker tyder på tilstedeværelse av en eller flere finsmeder i omradet. Perler, ringer , kanner kleberkar er andre funn.Les mer om funnene på NIKUs hjemmeside.

Bilfri gate og stor stemning

Den offisielle gjenåpningen av gaten var det avdelingsleder Grethe Vikane i Statens vegvesen og byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti som foretok. Hanseater fra Bergen Byspill lagetstemning for store og små med sang og musikk, og i Domkirken var det gratis konsert med Per Inge Hove.

Et prosjekt i Miljøløftet

Opprustningen av Kong Oscars gate er gjennomført i regi av Miljøløftet. Opprustingen og fornyingen av gaten fra Vetrlidsalmenningen til Nygaten har hatt som formål å heve de bymessige kvalitetene i gaten, blant annet gjennom å legge bedre til rette for myke trafikanter, redusere gjennomgangstrafikken og forbedre infrastrukturen. Syklende, gående og kjørende deler det samme arealet. Dagens nye Kong Oscars gate bidrar til byliv med puls og er blitt en attraktiv gate å oppholde seg i, noe ikke minst også materialvalget bidrar til.