Gå tilbake til:
Du er her:

Avdelingens ansvar

Avdelingen har ansvar for overordnet klima- og miljøarbeid, by- og transportplanlegging, byggesaker, kulturminneforvaltning, vann- og avløp, utbyggingsavtaler, parkering og vedlikehold av kommunale veger, parker, byrom, skog, natur- og friluftsarealer.

Byrådsavdeling for klima, byutvikling og miljø omfatter disse etatene:

Plan- og bygningsetaten

Har ansvar for arealforvaltning innen plan, bygg og oppmåling.

Byantikvaren

Har ansvar for kommunens kulturminneforvaltning. Byantikvaren skal bidra til at Bergen opprettholder sin status som europeisk historisk bykjerne.

Vann- og avløpsetaten

Skal sørge for en tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig riktig avløpshåndtering.

Bymiljøetaten

Etaten bygger offentlig infrastruktur som veger, byrom, fortau, lekeplasser og torg og forhandler frem avtaler med utbyggere. Videre drifter og vedlikeholder etaten kommunale parker, veger, byrom, friområder og kommuneskog og overvåker parkeringsbestemmelsene på kommunal gategrunn.

Byarkitekten

Skal fremme kvalitet i alle våre bygde omgivelser, i hele kommunen. Etaten har en rådgivende funksjon i enkeltsaker og for kommunen som utbygger.

Aktuelle saker

 • Kommuneplanens arealdel (KPA)
 • Miljøløftet
 • Bybaneplanlegging (regulering til Åsane)
 • Byggesaker og private planforslag
 • Områderegulering av sentrumsområder (Wergeland, Paradis, Lagunen, Åsane mfl.)
 • Mindemyren områderegulering (næringsfortetting)
 • Regulering av friområder
 • Verdiskapingsprosjekt Sandviken
 • Hovedplan vann- og avløp
 • Utbyggingsavtaler i områdene Mindemyren, Slettebakken, Sandsli, Paradis mfl.
 • Forvaltningsplan for byfjellene nord
 • Nygårdsparken
 • Lekeplasser-Barnas byrom