Gå tilbake til:
Du er her:

Om Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling skal sikre at Bergen utvikles i tråd med politiske vedtak innen områdene klima, miljø og byutvikling.

Avdelingens ansvar

Byrådsavdelingen har ansvar for overordnet klima- og miljøarbeid, by- og transportplanlegging, bærekraftig boligforsyning, byggesaker, kulturminneforvaltning, vann- og avløp, renovasjon, utbyggingsavtaler, parkering og vedlikehold og bruk  av kommunale veger, parker, byrom, skog, natur- og friluftsarealer.

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling er delt i to myndighetsnivåer:

Nivå 1 er sekretariat for byråden for klima, miljø og byutvikling og gir faglige råd til byråden som utformer satsinger og strategier basert på politiske satsingsområder. Byrådsavdelingen sikrer  også gjennomføring av politiske vedtak fattet av byrådet og bystyret og har administrativ, faglig og økonomisk styring og oppfølging av etatene på nivå 2.

Byarkitekten, Byantikvaren, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Vann- og avløpsetaten har ansvar for tjenestene mot kommunens innbyggere og regnes som nivå 2 i byrådsavdelingen.

Vår organisering

Se organisasjonskart

Kommunaldirektøren

Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke er øverste administrative leder i byrådsavdelingen. Hun leder sekretariatet for den politiske ledelsen og er øverste administrative leder for alle de drifts- og forvaltningsoppgaver byrådsavdelingen og de underliggende etater har ansvar for å løse.

SEKSJONENE:

Juridisk seksjon

Seksjonen ledes av seksjonssjef Morten Børslid.

Seksjonen gir strategisk rådgivning og saksforberedelse relatert til klagesaker etter plan- og bygningsloven, klagesaker til klagenemnden, høringssaker, regelverksarbeid og generell juridisk rådgivning til andre enheter i byrådsavdelingen.

Seksjonen har også særskilte oppfølgingsoppgaver innen tjenesteområdene renovasjon og vann og avløp, samt større boligpolitiske tema og arbeidet med bærekraftig boligforsyning.

 Plan og transport

Seksjonen ledes av seksjonssjef Øivind Hauge Støle.

Seksjonen gir strategisk rådgivning relatert til arealplanlegging, arkitektur, offentlig infrastruktur, trafikksikkerhet, kulturminnevern og natur og miljø. 

Seksjonen ivaretar saksforberedelse til politisk behandling av kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, private og offentlige reguleringsplaner, planprogram og planinitiativ.

Seksjon  initierer og ivaretar program- og prosjektarbeid knyttet til større byutviklingstiltak.

Seksjon plan og transport ivaretar også strategisk rådgivning og forbereder saker innen større transportpolitiske tema som planlegging og gjennomføring av enkelttiltak som f eks Bybanen, oppfølging av Miljøløftet og Bompakke Bergen, Nasjonal transportplan med mer.

Administrasjon

Seksjonen ledes av administrasjonssjef Katrine Klæboe.

Seksjonen har ansvar for rådgivning og saksforberedelser innenfor fagfeltene IKT (drift av fagsystemer og utviklingsarbeid), økonomi (budsjett, styring og rapportering), HR (rådgivning, organisasjonsutvikling, HMS, lønn og personal) og virksomhetsstyring (internkontroll, risikostyring, kvalitetsstyring og kompetanseplanlegging).

Stab

Seksjonen ledes av seksjonssjef Marit Winther Sørstrøm.

Staben er bindeledd og kontaktpunkt mellom politisk ledelse og resten av byrådsavdelingen og etatene, som et supplement og bistand til kommunaldirektørens rolle.

Staben bistår politisk ledelse i dialog med bystyrets kontor, samt praktisk tilrettelegging av arbeidsdagen som gjennomføring av møter med eksterne parter.

Staben ivaretar også saksforberedelse innen navnesaker (gater/veier/anlegg), forkjøpsrettsaker, høringssaker og saker til klagenemnden.

 Våre tjenesteområder

Samferdsel

Tjenesteområdet ivaretas i hovedsak av Bymiljøetaten, som bygger, drifter og vedlikeholder kommunale veier/gater, fortau, gang- og sykelveier og veilys på disse. Tjenesteområdet omfatter også overvåking av parkeringsbestemmelsene på offentlig vei- og gategrunn, administrasjon av boligsone- og piggdekkordningen, saksbehandling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede,utleie av offentlig grunn/byrom samt arbeidet med trafikksikkerhet på kommunale veier.

Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern

Tjenesteområdet ivaretas av flere av byrådsavdelingens etater – med et tydelig mål om å bidra til klima- og miljøvennlig byutvikling med god kvalitet.

Plan- og bygningsetaten har fagansvar for byplanleggingen og utarbeider Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og offentlige reguleringsplaner.  Gjennom saksbehandling og utredningsoppgaver bidrar Plan- og bygningsetaten til å utvikle fysiske bystrukturer i tråd med den kompakte byen, som beskrevet i Kommuneplanens samfunns- og arealdel.

Bymiljøetaten følger opp og gjennomfører vedtatte planer ved å inngå utbyggingsavtaler med utbyggere og å bygge infrastruktur i fortettingsområder og ved bybanestopp.

Byarkitekten er den eneste fagetaten for arkitektur i Norge. Byarkitekten jobber for å fremme kvalitet i alle bygde omgivelser i hele kommunen.

Byantikvaren er kommunens fagetat for kulturminnevern. Byantikvaren har oppgaver knyttet til kommunens kulturminneforvaltning og skal i tillegg bidra til kvalitet i byutviklingen gjennom faglige råd for å trygge Bergens særpreg og identitet knyttet til kulturminner og kulturmiljø.

 Private planer og byggesak

Tjenesteområdet ivaretas i hovedsak av Plan- og bygningsetaten som behandler byggesaker og fører tilsyn med at byggearbeider med mer blir utført i samsvar med lover og forskrifter. Etaten utfører også saksbehandling av private reguleringsplaner, reguleringsendringer, delesaker og saker om kommunal forkjøpsrett, samt ivaretar ansvaret for oppmålingsforretninger, refusjonsberegning, oppmålingstjenester og grunnlagsnettet. Geodata/geografiske informasjonssystem (GIS) omfatter drift og vedlikehold av kommunens kart- og geodatabaser.

Naturforvaltning og parkdrift

Tjenesteområdet ivaretas i hovedsak av Bymiljøetaten, og arbeidet omfatter mellom annet å ivareta og tilrettelegge for levende natur og urbane landskap. Vi skal skape gode byrom og parker for opplevelse og aktivitet og legge til rette for friluftsliv. Vi forvalter bilfrie byrom og grønne områder, samt 12 000 dekar kommunal skog. Viktige oppgaver er sikring av friområder for friluftsliv, landskapsforming og utvikling/bygging av byrom. Tjenesteområdet omfatter videre forvaltningsansvar for byfjell, vassdrag, vilt, friluftsliv og biologisk mangfold i kommunen. 

Arbeidet innebærer også oppgradering og tilsyn av lekeplasser ved skoler, barnehager og friområder. I tillegg til å oppgradere eksisterende arealer, jobber etaten med å skape nye, spennende uterom for barn og unge.

Klima og miljø

Tjenesteområdet omfatter å lage planer og tiltak for å oppfylle Bergens vedtatte mål på klima- og miljøfeltet.

I Bergen kommune skal klima- og miljøhensyn være et overordnet prinsipp i all virksomhet og planlegging.

Grønn strategi er planen som viser hvordan Bergen kan nå målet om å være en fossilfri by i 2030. Strategien inneholder fem deler, med mål og tiltak for hver del: Grønt næringsliv, transport og mobilitet, energi i bygg, forbruksmønster, avfall og ressurser og tilpasning til klimaendringer.

For å måle utslippsreduksjoner og status for utviklingen av en grønn og bærekraftig by, lager vi årlige klimabudsjetter. Dette er det viktigste verktøyet for å nå utslippsmålene. Å lage klimabudsjett er også et nybrottsarbeid, og vi jobber med å videreutvikle klimabudsjettene som styringsverktøy.

Vann og avløp

Tjenesteområdet ivaretas av Vann- og avløpsetaten, som sikrer god vannforsyning og avløpshåndtering for byens innbyggere og virksomheter. Kommunens visjon er rent vann til folk og fjord.

Vann- og avløpsetaten tar vare på og videreutvikler eksisterende VA-infrastruktur. Drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemene gjøres av Bergen Vann KF.

 Renovasjon

De lovpålagte renovasjonsoppgavene i Bergen og seks andre kommuner blir utført av BIR AS gjennom datterselskapet BIR Privat AS. Bergen kommune står selv for innkreving av renovasjonsgebyr og betaler BIR Privat for utførte tjenester. 

Bymiljøetaten har ansvar for etterdrift av avfallsdeponier og oppfølgingsansvar for utviklingen av renovasjonstjenestene, oppfølging av BIR, og koordinering av bossnettutbyggingen.

Vil du jobbe hos oss?

I byrådsavdelingen får du være med å utvikle Bergen til en enda mer aktiv og attraktiv by. Vi jobber med å løse noen av de største utfordringene samfunnet vårt står overfor – å bremse klimakrisen, å lage en grønn, kompakt og velfungerende by med framtidsrettede transportløsninger og å gi innbyggerne trygghet ved å forberede byen på et endret klima.

Som ansatt i byrådsavdelingen kan du bli en bidragsyter til et velfungerende folkestyre. Du vil få innsikt i politiske prosesser og være en del av et hektisk miljø preget av viktige politiske beslutninger og stor interesse fra innbyggere og media.

Hos oss jobber alt fra samfunnsvitere, økonomer, jurister, arkitekter, naturvitere og ingeniører.