Gå tilbake til:
Du er her:

Om Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling

Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling jobber for en mangfoldig og inkluderende by med et kulturtilbud av høy kvalitet hvor alle kan delta. Tjenestene utvikler vi i samspill med andre.

Avdelingens ansvar

Byrådsavdelingens øverste nivå er sekretariat for byråden for kultur, mangfold og likestilling. Ansatte i byrådsavdelingen bruker fagkunnskap til å gi råd til byråden som så utformer satsinger og strategier basert på faglige råd og politiske satsingsområder. Byrådsavdelingen gjennomfører også vedtak fattet av byrådet og bystyret.

Vi jobber for at Bergen skal ha et mangfoldig kulturtilbud av høy kvalitet som alle kan delta i. Avdelingen legger til rette for og bidrar til videreutvikling, samarbeid og nettverk innen kunst- og kulturfeltene lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom tilskuddsordninger til både det profesjonelle feltet, amatørkultur og frivillighet og museer og kulturvern, er kommunen en støttespiller for å sikre kulturbyens posisjon og attraktivitet. Byrådets mål er at Bergen skal være Nordens mest nyskapende kulturby.

Avdelingen jobber også for å sikre at Bergen skal være en rettferdig og inkluderende by. Alle innbyggere skal møtes med respekt, uavhengig av bakgrunn. Gjennom en rekke tilskuddsordninger og samarbeid med organisasjoner og nettverk jobber vi for at Bergen skal være en god by å bo i for alle.

Avdelingen har også ansvaret for tjenester til nyankomne innvandrere og flyktninger. Tjenestene omfatter bosetting av nyankomne flyktninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, grunnskoleopplæring for voksne innvandrere, introduksjonsprogram og tolketjenester.

Avdelingen har det overordnede ansvaret for kommunens arkiv og for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling.

Vår organisering

Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt, er byrådsavdelingens øverste politiske leder.

Kommunaldirektør Harm-Christian Tolden er byrådsavdelingens øverste administrative leder.

På øverste nivå er byrådsavdelingen delt inn i følgende: Fagavdeling for kunst og kulturutvikling og seksjonene Økonomi, HR og digitalisering, Mangfold og likestilling, Juridisk, Kommunikasjon og samhandling og Strategi og analyse.

Våre resultatenheter og etater er: Kulturetaten, Bergen Offentlige Bibliotek, Etat for inkludering og Bergen byarkiv.

Se organisasjonskart for byrådsavdelingen