Gå tilbake til:
Du er her:

Forsker på samfunnssikkerhet

Bergen kommune, NORCE (tidligere Uni Research) og Universitetet i Bergen er i gang med et forskningssamarbeid innen samfunnssikkerhet.

Oppdatering juni 2019:

Søknad om forsknings- og utviklingsprosjekt er innvilget. Les mer på nettsidene til Regionalt forskningsfond Vestlandet. Sluttrapporten fra forprosjektet kan lastes ned fra denne siden.

---
Prosjektet Samvirke Region Vest ble i juni 2018 tildelt forskningsmidler av Regionalt forskningsfond Vestlandet. Støtten skal brukes i et prosjekt som skal øke kunnskapen om hvordan samvirket fungerer mellom ulike aktører i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.

Samvirkeprinsippet

Samvirkeprinsippet ble innført som et fjerde prinsipp for det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i 2012. Bakgrunnen for dette var blant annet erfaringene fra hendelsene 22. juli 2011, som viste at ulike myndigheter har utfordringer med å samhandle effektivt nok med hverandre både i det forebyggende arbeidet og under krisehåndtering.

Erfaringer fra sykkel-VM

Et velfungerende samvirke er nødvendig for å kunne forebygge og håndtere ulykker og kriser på en tilfredsstillende måte. I planleggingen og gjennomføringen av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet for sykkel-VM 2017, ble det lagt stor vekt på samarbeid og samordning mellom sentrale beredskapsaktører i bysamfunnet. En rekke offentlige myndigheter og private aktører jobbet tett sammen i forkant av sykkel-VM, og var samlokalisert i et samvirkesenter under selve arrangementet.

Følgeforskning utført av Morten Sommer ved Høgskolen på Vestlandet viser at aktørene i regionen etterlevde samvirkeprinsippet på en god måte og hadde en proaktiv tilnærming til forebygging, beredskapsetablering og krisehåndtering.

- Bergen kommune ble tildelt Samfunnssikkerhetsprisen for 2017 av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for dette arbeidet. DSB begrunnet blant annet prisen med nytenkning og understøtting av samvirkeprinsippet. Resultatene og tilbakemeldingene er god motivasjon for å jobbe videre med dette, sier Britt Lise Nymark som er rådgiver ved Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune.

Forskning- og utviklingsprosjekt

Forskningsprosjektet ledes av Nymark, og har en prosjektperiode til og med januar 2019. I løpet av denne perioden skal det utarbeides en søknad om ytterligere forskningsmidler til et større forsknings- og utviklingsprosjekt med en prosjektperiode på 3-4 år. Målet med forskningsprosjektene er at disse vil bidra til å bedre utnyttelsen av regionens samlede kapasitet og kompetanse til å forebygge alvorlige uønskede hendelser, styrke den lokale og regionale beredskapsevnen og gjøre regionen og bysamfunnet mer robust.

- Det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget om samvirkeprinsippet og lokale utfordringer knyttet til samvirke, både når det gjelder forebyggende arbeid og håndtering av krisesituasjoner. Derfor ønsker vi å få mer kunnskap om gode tilnærminger som kan anvendes for å utvikle samvirket i vår region og nasjonalt, sier Nymark.

Trenger mer forskning

- Byrådet er opptatt av at Bergen skal være en trygg by å bo og leve i. Dette prosjektet er et godt eksempel på det gode samarbeidet vi har mellom kommunen og forskningsmiljøene i regionen. Vi har behov for mer forskning, slik at tjenestene baseres på kunnskap om hva som virker. Vi ser frem til resultatene av arbeidet, og håper at de kan bidra til ytterligere utvikling av samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet i regionen, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Regionalt senter for samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunene i Norge har en viktig rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, noe som er tydeliggjort i lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kommunene har en sentral rolle som pådriver og samvirkeaktør i samfunnssikkerhetsarbeidet.

- Regionen står overfor et helhetlig utfordringsbilde som må håndteres i fellesskap både av myndigheter, etater, næringsliv, frivillige organisasjoner og på tvers av kommunegrenser. Tanken er at kunnskap fra forskningsprosjektene skal understøtte etableringen av et regionalt senter for samfunnssikkerhet og beredskap på Vestlandet, sier Ivar Konrad Lunde, beredskapssjef i Bergen kommune.

Skrevet av: Britt Lise Nymark