Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Nå velges nye meddommere

I forretningsutvalget møte den 9. juni 2020 vil disse personene bli innstilt som kandidater til verv som meddommere i Bergen tingrett, Gulating lagmannsrett og jordskifteretten.

Avdelingens ansvar

Her får du generell informasjon om bystyrets kontor, om våre kjerneoppgaver og våre mål.

Drift av politiske utvalg

Kjerneoppgavene til Bystyrets kontor er å forberede og avvikle møter i bystyret, bystyreutvalgene og andre faste utvalg i bystyret.

Tilrettelegger for folkevalgte

Bystyrets kontor sørger for at kommunens folkevalgte har tilstrekkelig informasjon om politiske prosesser, saker og beslutninger.

Ordfører og representasjon

Å tilrettelegge for ordførerens oppgaver og aktiviteter er en av kontorets sentrale oppgaver.

Vedlikehold og utvikling av det politiske styringssystemet

Området omfatter utredning, saksproduksjon, informasjon og folkevalgtopplæring.

Administrative fellesfunksjoner

Kontorets administrative fellesfunksjoner er sentralbord, økonomi, personal, informasjon og IKT.

Andre publikasjoner og brosjyrer

Her finner du brosjyrer og informasjonsmateriell om det politiske styringssystemet. Materialet er utarbeidet av Bystyrets kontor og andre enheter i Bergen kommune.

Årsmeldinger

Her finner du årsmeldinger for bystyret og bystyrets organer fra og med innføring av parlamentarismen som styringssystem i Bergen kommune i 2000. Årsmeldingene sammenfattter aktiviteten i bystyret, sentrale utvalg for bystyret og Bystyrets kontor for det aktuelle året.

Strategiplan

Strategiplanen inneholder visjon og mål for kontoret, informasjon om bemanning, budsjett, ledelse, organisasjon samt beskrivelse av oppgaver, mål, utfordringer og prioriterte oppgaver innen kontorets ulike oppgaveområder.

Valg

Bystyrets kontor er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av de ulike typer valg og eventuelle folkeavstemminger i Bergen kommune.

Meddommere i Bergen kommune

Bergen bystyre oppnevner meddommere til Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett hvert 4. år. Valget foretas av bystyret i juni måned året før meddommerne starter sin funksjonsperiode og gjelder for en periode på 4 år.