Gå tilbake til:
Du er her:

Drift av politiske utvalg

Kjerneoppgavene til Bystyrets kontor er å forberede og avvikle møter i bystyret, bystyreutvalgene og andre faste utvalg i bystyret.

Kontoret ivaretar saksflyten fra byrådet avgir sine innstillinger til melding om vedtak er tilbakesendt byrådet. Vi sørger for at de folkevalgte får riktige saksdokumenter og informasjon til riktig tid. I tillegg bidrar kontoret med å innhente supplerende informasjon og gi råd om prosedyrene for behandling av saker i og mellom organene.

Andre viktige oppgaver kontoret ivaretar er utsending av sakspapirer, håndtering av forfall, vurdering av habilitetsspørsmål, praktisk møteavvikling og organisering av utvalgenes aktiviteter som befaringer, høringer etc. Kontoret gir også faglige og praktiske råd og veiledning til politikere og publikum.

Bystyrets kontor skal legge forholdene til rette for at bystyreutvalgene kan ivareta ansvaret de har for løpende dialog med innbyggerne, lag, organisasjoner mv..

I tillegg omfatter oppgaveområdet tilrettelegging for politiske aktiviteter utenom de faste møtene, som for eksempel ved høringer, befaringer og reiser.

Bystyrets kontor legger til rette for den daglige driften av Ungdommens bystyre (UB) med sine tre komiteer. Kontoret har i tillegg ansvar for planlegging og gjennomføring av et årlig opplæringsopplegg for nye representanter. Bystyrets kontor har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon og samarbeid med andre organ i og utenfor kommunen. I tillegg har kontoret ansvar for videreutvikling av ordningen med UB. Andre prioriterte oppgaver vil være å synliggjøre UB sine meninger gjennom media og Facebook, ta initiativ til og arrangere «Barn og unges spørretime» annethvert år, samt videreføre det nasjonale samarbeidet og erfaringsutvekslingen i storbynettverket. Kontoret jobber også for at UB skal komme tidligere inn i de politiske prosessene, særlig i saker som oversendes fra byrådet og som skal behandles i bystyret.

Bystyret med underliggende utvalg har egne nettsider som du finner her.

Kontoret sørger også for utbetaling av lønn og honorar til politikere med verv i bystyret eller bystyrets organer. Bystyrets heltidspolitikere og gruppesekretærer har alle kontorplassering i Bergen Rådhus.

Kontakt

Marte Holm
Rådgiver
Tlf: 918 77 840
E-post: Marte.Holm@bergen.kommune.no
Bystyret og bystyrekomiteene