Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen Bolig og Byfornyelse KF blir etat fra 01.01.2014

Bystyret har i møte 27 november vedtatt at BBB KF skal omgjøres til en etat under Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing.

Bergen Bolig og Byfornyelse ble opprettet av Bergen Bystyre 10.12.1990

Selskapet var en fusjon mellom Boligselskapet av 1956 AS og Institutt for Byfornying AS.

Selskapets første driftsår var 1992.

Selskapet har siden opprettelsen bl.a. bygget følgende nybygg:

  • Over 300 boliger for psykisk utviklingshemmede
  • Over 150 boliger for psykiatriske langtidspasienter
  • Over 500 omsorgsboliger for eldre
  • Ca. 80 vanlige utleieboliger

I tillegg en rekke prosjekter for ombygging/tilrettelegging for nye brukere.

Hensikten er å få en mindre byråkratisk styringsmodell med kortere styreingslinjer og tettere kommunikasjon. Etaten gis navnet Etat for boligforvaltning.

Ingen endring for ansatte
Omorganisering vil ikke medføre endringer for beboerne, som fortsatt kan forholde seg til sin leiekontrakt hos BBB. Et skifte av organisasjonsform vil heller ikke medføre endring i den interne organiseringen for de ansatte eller for avdelingsstrukturen.

- Det er viktig for meg å kommunisere at det er strukturen, og ikke en kritikk av BBBs utførelse av oppgaver som er bakgrunnen for omleggingen. Forbedringspotensialet og positive effekter kan kun tas ut dersom virkemidlene ses i sammenheng på tvers av etatene; BBB, etat for psykisk helse og rus, boligetaten og etat for sosiale tjenester, sier byråd for sosial, bolig og områdesatsing Dag Inge Ulstein.

Starter i år
Frem mot årsskiftet iverksettes flere delprosesser for å planlegge og gjennomføre den faktiske omgjøring til etat. I disse prosessene vil arbeidstakerrepresentanter inviteres til deltakelse.