Gå tilbake til:
Du er her:

Ser etter asbest i alle skoler og barnehager

Skoler og barnehager som er bygget før 1985 skal kartlegges for asbestholdig materiale. Undersøkelsene startet i september 2016. Det vil ta ett år før alle er undersøkt.

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som blant annet kan være kreftfremkallende. Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger.

Asbest er forbudt brukt siden 1980, men finnes i bygg før den tid. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit med mer, forteller at platene kan inneholde asbest.

Arbeidstilsynets faktasider om asbest

Målet med kartleggingen er å sikre at det ikke er forbundet med helsefare å oppholde seg i kommunale bygg, herunder få en mest mulig komplett oversikt over hvor det finnes asbestholdig materiale i bygningsmassen og iverksette nødvendige tiltak etter risikovurdering.

Før sommeren 2016 gjennomførte Etat for bygg og eiendom tilsvarende kartlegging av 11 skoler i et pilotprosjekt.

Skolene og barnehagene som skal kartlegges nå utgjør 133 bygg fordelt på 97 eiendommer. Totalt er det snakk om 245.000 kvadratmeter bygningsmasse.

Valgt etter byggeår

Nå kommer alle kommunens barnehage- og skolebygg som er reist før 1985 til å få besøk av eksterne fagfolk på området. Dette byggeåret er valgt for å fange opp bygg som er reist etter asbestforbudet kom i 1980.

I 1999 ble det gjennomført en tilsvarende kartlegging. Denne nye runden skal supplere og oppdatere den informasjonen som ble kjent da.

Målet med kartleggingen er å sikre at det ikke er forbundet med helserisiko å oppholde seg i byggene og redusere risiko i forbindelse med fremtidige byggearbeider. Asbest kan utgjøre en helserisiko dersom det blir frigjort asbeststøv og noen blir eksponert for slikt støv av et visst omfang i mengde og tid. Det er også strenge krav til hvordan slikt materiale skal håndteres. Derfor er det viktig å ha mest mulig komplett oversikt over hvor det finnes asbestholdig materiale.

Varsler før befaring

Kartleggingen blir gjennomført av ekstern fagekspertise. Det er inngått avtaler med tre ulike selskap. De tre selskapene er Multiconsult, Sweco og Rambøll. Barnehagene og skolene kommer til å bli kontaktet av eksterne rådgiverne før de kommer på befaring. Arbeidene starter opp 5. september.

Rådgiverne avtaler tidspunktet for befaring med hver enkelt skole og barnehage. Representanter fra EBE vil delta.

De eksterne rådgiverne skal foreta befaring av bygget i sin helhet. Basert på sannsynlige funn av asbest vil nødvendige materialprøver og tapeprøver av mulig asbeststøv bli sendt til laboratorium. Ved funn av asbest vil eksponeringsrisiko og behov for tiltak bli vurdert. Ut fra risikovurderingen skal det for hvert bygg utarbeides en rapport med anbefalinger om tiltak. Den ordinære driften av skolene vil i liten grad bli påvirket i forbindelse med kartleggingen. Prøvetaking krever bruk av verneutstyr og vil derfor primært bli lagt til utenom ordinær driftstid og etter nærmere avtale med bruker. All prøvetaking vil foregå etter godkjente metoder for å unngå økt eksponeringsrisiko.

Beredskap for funn av asbeststøv

Kommunehelsetjenesten og Bedriftshelsetjenesten blir rutinemessig varslet dersom det blir gjort funn under kartleggingen som indikerer risiko for at ansatte eller brukere av byggene kan være eksponert for asbeststøv.

Denne artikkelen ble først publisert i september 2016 på kommunens intranett.