Gå tilbake til:
Du er her:

Avdeling for anskaffelser

Avdeling for anskaffelser gjennomfører anbudskonkurranser for rammeavtaler og noen enkelt anskaffelser.

Avdelingen forvalter 50 avtaler med rundt 100 ulike leverandører.

Avtalene er primært ment å dekke behovet for best mulig drift og vedlikehold av de kommunale eiendommene som Etat for bygg og eiendom forvalter, men kan også omfatte tilsvarende varer/tjenester for andre enheter i Bergen kommune.

Alle anskaffelser er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser, Bergen kommune sin innkjøpsstrategi og vedtak fra bystyret og skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Det er viktig å sikre at hensynet til de grunnleggende kravene til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessene i hele etaten. Det fokuseres også på oppfølging av inngåtte kontrakter, og da særlig på lønns- og arbeidsvilkår hos våre leverandører.

Avdelingen har også ansvaret for livssykluskostnader (LCC). Livssykluskostnader er summen av investeringskostnader, samt alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikeholds og utvikling, for hele eiendommens levetid, fratrukket restverdi ved avhending. En LCC-analyse kan være et viktig redskap ved planlegging av nybygg, rehabilitering, ombygging, forvalting, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer.

Leder for avdelingen er Jonette Vindenes.