Gå tilbake til:
Du er her:

Historiske bygg

Bergen kommunale bygg (BKB) forvalter en rekke av Bergens kjente historiske bygg

Lysverkbygget
Lysverkbygget, som ble overtatt av Bergen kommune fra 01.01.2000, er oppført i tre etapper; første etappe var i slutten av 1930 årene, andre etappe i slutten av 1950 årene og siste del på begynnelsen av 1970 tallet. Det har frem til overtakelsen huset Bergen Elektrisitetverk, senere kalt BKK. Bygget er nå etablert som kunstmuseum. Åpning av 1. etg. som utstillingslokaler for kunst fant sted 20 mai 2000. Øvrige deler av museet er ferdigstilt trinnvis, siste del ferdigstilles vinteren 2006.

Stadsporten, som for øvrig også er logoen til Bergen bygg og eiendom KF, ble påbegynt i 1628 av slottsherre Oluf Parsberg og ferdigstilt i 1640 av slottsherre Jens Juel. Den fungerte både som en kontrollpost for passerende kjøretøyer og som tollstasjon. Mot slutten av 1700 tallet ønsket man å rive bygningen, men stadshauptmann Lauritz Holte Nicolaysen tok affære og fikk bygningen restaurert på egen bekostning. Han innredet den til et arkiv. Stadsporten har, frem til begynnelsen av 1970 årene, huset en stor del av byens gamle arkiver fra siste del av 1500 tallet og opp til 1970 tallet.

Lysverkbygget, som ble overtatt av Bergen kommune fra 01.01.2000, er oppført i tre etapper; første etappe var i slutten av 1930 årene, andre etappe i slutten av 1950 årene og siste del på begynnelsen av 1970 tallet. Det har frem til overtakelsen huset Bergen Elektrisitetverk, senere kalt BKK. Bygget er nå etablert som kunstmuseum. Åpning av 1. etg. som utstillingslokaler for kunst fant sted 20 mai 2000. Øvrige deler av museet er ferdigstilt trinnvis, siste del ferdigstilles vinteren 2006.

Gamle rådhus ble bygget av Christoffer Valkendorf i 1558. Materialene som ble benyttet til byggingen stammet for en stor del fra Allehelgenskirken som lå i dette strøket. Etter at bygget ble skjenket til byen var det fra 1568 møtested for magistraten og siden 1837 for formannskap og bystyre. Bygget har vært reparert og delvis gjenoppbygd flere ganger etter de store bybrannene, senest etter den i 1702.

Bygningens underetasje fungerte i en periode som fengsel. Flere av dem som ble satt inn her var anklaget for hekseri og trolldom og ble utsatt for tortur før de enten ble brent eller halshugget på Rådstuplass. I grell kontrast til dette ble de store salene i hovedetasjen brukt til storslagne fester og brylluper.

Hagerupgården, som i dag huser kontordelen av hovedbrannstasjonen, ble bygget i 1702 av generalforvalter Hans Schreuder. Siden oppføringen har bygningen skiftet eier endel ganger, det har til og med vært drevet som gjestgiveri på slutten av 1700 tallet. Bygningens nåværende navn stammer fra Edvard Hagerup som eide huset fra 1809 til 1853 da den ble solgt til Bergen Børs- og Handelskommite. Huset kom Bergen kommune i hende i 1858.

Christi krybbe skole ble påbegynt i 1738 etter at sokneprest Jens J. Mariager og hans kapellan Christen J. Thunboe hadde skaffet tilveie de 2423 riksdaler som skolen kostet å bygge. Skolen er reist på grunnmurene av St. Martinskirken, som brant ned under bybrannen i 1702. Skolen var et undervisningstilbud for foreldreløse eller fattigfolks barn. Skolen ble ombygget i 1874 og da ble også et nytt skolebygg oppført like nordenfor gamleskolen. Skolen var da blitt vanlig folkeskole.

I 1999 ble en større rehabilitering og ombygging av Christi Krybbe skole ferdigstilt.

Bergen brannstasjon ble bygget i perioden 1883 - 88 etter tegning av Peter Blix, som var arkitekt og ingeniør i Bergen brannvesen. Etter den store bybrannen i 1916 var denne bygningen en av de få som var inntakt. Man foretok i 1934 noen endringer av fasaden.

Bergen rådhus, er tegnet av arkitekt Erling Viksjø som vant arkitektkonkurransen i 1954. I det opprinnelige forslaget var det et større anlegg som var tenkt bygd, med blant annet en lavblokk langs Kaigaten. På grunn av blant annet pengemangel og uenighet om bygget ble byggearbeidene igangsatt først i desember 1971, og bygget sto innflytningsklart i begynnelsen av 1974.

Norges Bank bygningen som står på Vågsalmenningen, er bygget i 1842 i empirestil og arkitekten var stadskonduktør Ole Petter Riis Høegh. Etter at Norges Bank flyttet virksomheten sin til Bradbenken, har lokalene vært benyttet til blant annet kunstutstillinger.

Magistratbygningen var opprinnelig to adskildte bygninger hvor den venstre del mest sannsynlig er oppført like etter 1702. Den hadde vært i privat eie til kommunen overtok bygningen i 1840 og innredet kontorer for byens Magistrat (bestående av en borgermester og to rådmenn som ivaretok byens daglige styre og administrasjon). Politiet fikk også lokaler i bygningen i 1846. Høyre del ble, etter at kommunen kjøpte den i 1814, brukt til verksted i fattigvesenets regi opp til 1835. Fra 1841 til 1913, fungerte bygget som tvangsarbeideranstalt. I 1938 ble det besluttet å bygge om og forene de to bygningene i den eldste delens stil, noe som gjør at den i dag betraktes som en helhet.

Det gamle tinghuset ble bygget i tiden 1862 - 65 og var et kombinert rettslokale og politistasjon. Bygget var tegnet av arkitekt F.W. Schiertz. I byggets kjeller var politiarresten. Bygningen var byens tinghus liketil 1933 da tinghuset på Tårnplass ble tatt i bruk. Byggets fasade ble totalt pusset opp i 1999/00.

Musikkpaviljongen var en gave til Bergen by fra konsul F. G. Gade og kommer etter all sannsynlighet fra Tyskland. Den er oppført i støpejern og tre, og var et serieprodukt bestilt pr. katalog. Vår musikkpaviljong er datert 1888 og bærer fabrikknavnet Vulkan.

Etter hvert som tidens tann har satt sine spor på paviljongen, ble et restaureringsprosjekt gjennomført i 1999 og en nyrestaurert paviljong kunne innvies av ordfører Anne Grethe Strøm Erichsen i desember 1999, tidsnok for Kulturbyåret 2000 som var målet.

Biblioteket er tegnet av arkitekt Nordhagen i 1914 etter at man siden 1899 hadde samlet inn penger for at biblioteket skulle få et eget bygg. Biblioteket hadde tidligere vært lokalisert først i et lite hus på Øvre Torget og deretter i Kjøttbasaren. Da man på grunn av plassmangel ønsket å få et nytt sted for biblioteket startet altså en innsamlingsaksjonen for å få reist et eget bibliotek på en tomt man hadde fått av Kommunen og som lå ved siden av jernbanestasjonen.

Arbeidet ble påbegynt i 1914 og sto ferdig i 1917 etter å ha blitt forsinket på grunn av både første verdenskrig og den store brannen i 1916. I 2000 ble første byggetrinn av utvidelsen av hovedbiblioteket åpnet. Siste bryggetrinn er planlagt ferdigstilt i 2008.

.