Gå tilbake til:
Du er her:

Slik er levekårene i ditt nærområde

Etat for helsetjenester har kartlagt innbyggernes levekår og helse. Sjekk tilstanden i ditt nærmiljø.

Dette er kommunens tredje levekårsrapport (de forrige var i 2008 og 2011), i tillegg til en rapport om barn og unge (2014).

- Vi ser at det er høy sammenfall mellom funnene i 2011-rapporten og årets rapport. Noen få levekårssoner har endret rangeringen – særlig positiv har utviklingen vært i Flaktveit og Nordre Fyllingen, sier kommuneoverlege Finn Markussen i Etat for helsetjenester.

- Det er fortsatt betydelige forskjeller i levekår mellom ulike områder i Bergen, men på flere områder er gjennomsnittet for Bergen forbedret. Dette gjelder levealder, fysisk aktivitet blant unge, røyking hos småbarnsforeldre, luftveisplager hos barn og språk ved skolestart, sier Markussen.

GÅ DIREKTE TIL RAPPORTEN:
Levekårsrapport 2016

TALLGRUNNLAG I EXCEL:
Data fordelt i levekårssoner

Viktige funn

  • Laksevåg er den bydelen som har størst utfordringer med skoleprestasjoner og frafall i videregående skole.
  • Barnefattigdom er fortsatt mest utbredt i samme områder som tidligere: Slettebakken, Solheim Nord, Solheim Sør, Nygårdshøyden/Møhlenpris og Sentrum.
  • Andelen barn som vokser opp med en forelder er over 25 prosent i Slettebakken, Solheim Nord og i Loddefjord.
  • Slettebakken og Solheim Nord har fått redusert andelen kommunale boliger. Solheim Sør har imidlertid økt andelen kommunale boliger i perioden.
  • Det er store forskjeller i innbyggernes sosiale nettverk. Særlig har mange innbyggere i Slettebakken utfordringer med begrenset nettverk.
  • Flere 8. klassinger har blitt aktive på fritiden, særlig i Solheimsområdet.
  • Barns helseforhold er forbedret ved at færre har foreldre som røyker, færre har luftveisplager, og færre har hull i tennene ved skolestart.
  • Ungdomsledigheten er økende og viser høyest forekomst i bydelene Laksevåg og Åsane.
  • De sentrumsnære områdene har den høyeste andelen av innbyggere som har anmeldt straffbare forhold.

Verktøy for byrådet

- Utjevning av sosiale forskjeller er et kontinuerlig arbeid. Dette byrådet skal ha en tydelig sosial profil, og vi vil prioritere utjevning av sosiale forskjeller når vi legger frem våre fagplaner og budsjetter. Med levekårsrapporten vet vi hvilke områder som trenger tiltakene mest, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

Bergen kommune har blant annet en egen områdesatsing for å styrke utsatte områders fysiske og sosiale standard. Områdene kommunen satser på, er Årstad bydel (Slettebakken og Solheim nord), Ytre Arna og Indre Laksevåg.

- Levekårsrapporten viser at det er områder der det er viktig at vi holder oppe innsatsen. Bystyret har nylig vedtatt en plan mot fattigdom hvor man ønsker å gripe fatt i de grunnleggende årsakene til barnefattigdom. Her er tilknytning til arbeidslivet sentralt. Rapporten gir oss også et viktig kunnskapsgrunnlag når byrådet skal vurdere videreføring og utvidelse av områdesatsingen, sier byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn.

- Barnehage, skole og idrett spiller en nøkkelrolle i å utjevne sosiale forskjeller og for å sikre gode oppvekst- og levekår for barna våre. Vi må jobbe for god kvalitet i skolen og et likeverdig tilbud, der vi tar vare på dem som trenger fellesskapet mest. Kommunen har gjennomført en viktig satsing på ulike arenaer for barn og unge i Årstad bydel. Da er det gledelig at områdene Solheim sør og Solheim nord har en positiv utvikling når det gjelder fysisk aktivitet. Gjennom den nye idrettsplanen vil vi fortsatt prioritere dette arbeidet i tråd med områdesatsingen og skape mer aktivitet for barn og unge, sier byråd for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen

SE OGSÅ: Dette visste du garantert ikke om byen din