Gå tilbake til:
Du er her:

Jordbruk

Kurs i bruk av overskuddsmasser til jordbruksformål

Ønsker du å bakkeplanere jordbruksareal eller heve terrenget på gården din? Da har du muligheten nå i oktober til å lære mer om jord, regelverk og se et prosjekt som er i gang.

(26.09.2019)

Søknadsfrister 2019

Husk søknadsfrist 15. oktober 2019 for del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket, og søknad om regionalt miljøtilskudd (RMP).

(21.08.2019)

Vis hensyn til beitedyrene

Byfjellene i Bergen er også matfat for storfe, sauer og lam som beiter. Husk båndtvangen for hund, og møt beitedyrene med respekt.

(18.07.2019)

Innskjerpet krav til søknad om bygging av landbruksveier

Vilkår for å bygge landbruksveier i Bergen er at det bare skal brukes rene, naturlige masser. Byrådet har oppdatert rutinene for behandling av veisøknader i landbruket, for å sikre bedre hensyn til natur- og miljøverdier.

(25.09.2019)

Yrkesmessig bruk av plantevernmidler eller gnagermidler

Det er strenge regler for kjøp og bruk av yrkespreparater for plantevern eller bekjemping av gnagere. Mangler du kurs og bestått eksamen, kan du heller ikke utføre sprøytearbeid eller utlegging av gnagermidler.

(26.04.2019)

Småskala økologisk dyrking

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) arrangerer i år en foredragsserie på nett for alle som vil dyrke økologiske grønnsaker i liten skala, for eksempel i kjøkkenhage, skolehage eller andelslandbruk.

(05.04.2019)

Nøkkeltall om landbruket i Bergen

Det er stabil drift i landbruket i kommunen. I 2018 var det 113 bønder som søkte om produksjonstilskudd på i alt 15935 dekar jordbruksareal.

(28.03.2019)

Inngrep i vassdrag er søknadspliktig

Dersom du skal gjøre fysiske tiltak i vassdrag som kan ha virkning på naturmangfoldet, må du ha tillatelse fra Fylkesmannen. Husk også at det er forbudt å fjerne kantvegetasjon mot vassdrag.

(19.02.2018)

Du må ha tillatelse til bygg og anlegg i LNF-områder

Selv om den nye plan- og bygningsloven gjør det lettere å lage tilbygg, garasjer eller planere, så gjelder det andre regler i landbruks-, natur - og friluftsområdene enn i byggeområdene. Spør kommunen om tiltaket er søknadspliktig før du går i gang.

(22.08.2019)

Hestemøkk som gjødselkilde

En hest produserer 8-10 tonn gjødsel i året. Det er viktig at næringsstoffene i hestemøkken tas vare på og brukes til planteernæring og jordforbedring.

(08.10.2019)

Jordsmonnet teller

Dyrket jord er i realiteten en ikke-fornybar ressurs. Det tar ca. 10 000 år å bygge opp et jordsmonn på 20 cm. Vi er alle avhengige av en god og langsiktig jordsmonnforvaltning for å sikre nok mat til en voksende befolkning.

(04.12.2017)

Landbruket i Bergen har fått en ny handlingsplan

Bystyret i Bergen har på møte den 22. mars 2017 behandlet og vedtatt Handlingsplan for landbruk 2017-2020. Bystyret ønsker blant annet mindre omdisponering av landbruksjord, mer urbant landbruk og satsing på Inn på tunet-tjenester.

(07.04.2017)