Gå tilbake til:
Du er her:

Inngrep i vassdrag er søknadspliktig

Dersom du skal gjøre fysiske tiltak i vassdrag som kan ha virkning på naturmangfoldet, må du ha tillatelse fra Fylkesmannen. Husk også at det er forbudt å fjerne kantvegetasjon mot vassdrag.

I 2017 fikk alle kommuner i Hordaland brev fra Fylkesmannen med en presisering av hvilke regler som gjelder for tiltak i vassdrag. For grunneiere og andre kan det være komplisert å sette seg inn i regelverket, siden myndighet for de ulike lover og forskrifter er delegert til ulike forvaltningsnivåer i kommune og stat. Sjekk reglene før du går i gang med noe i eller langs vassdrag.

Hva regnes til vassdrag?
I følge Lov om vassdrag og grunnvann (vassressursloven) § 2 regnes vassdrag som alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte strekninger renner under jorden, regnes det i sin helhet som vassdrag. Som vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene. 

La kantvegetasjonen stå
Kantvegetasjonen har et ekstra vern, og den skal motvirke vannavrenning og gi en leveplass for planter og dyr. Jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd har krav om å unngå jordarbeiding inntil vassdrag. Her skal det være en vegetasjonssone, og det kan gjerne være gras som høstes eller beites. Vegetasjonssonen skal være bred nok til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring, minimum to meter. 

Du risikerer avkorting av produksjonstilskuddet dersom du uaktsomt eller med forsett gjør tiltak som er i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, som for eksempel at du fjerner vegetasjonssoner eller forurenser grunn eller vassdrag.

Les mer om regelverket hos Fylkesmannen og NVE, se lenker.