Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen er en stor skogkommune

Vel halvparten av landarealet i kommunen er skog. Skogen gir virke, ved og er leveområde for en rekke arter, i tillegg til å være rekreasjonsområder for bergenserne.

Bergen totale landareal er på 444 000 dekar. Av dette er omtrent 210 000 dekar skog, hvorav 150 000 da regnes som produktiv skog, jf. kommunens arealressurskart (AR5). Barskogen utgjør 100 000 dekar, og om lag halvparten av dette består av gran. Resten av skogarealet er lauv - og blandingsskog.

Skogtakst
Siste skogtakst i kommunen ble utført i 1997. Denne taksten var ufullstendig og omfattet omtrent 70 000 da av det produktive skogarealet. Noen områder har blitt taksert senere. I følge takseringen fra 1997, ligger den gjennomsnittlige tilveksten på rund 50 000 kubikkmeter i året. Det gir en tilvekst på rundt 1,4 kubikkmeter/da/år for det takserte arealet. Man antar at tilveksten i dag har økt noe i forhold til situasjonen i 1997, både på grunn av klimaendringer og økende nitrogentilførsel fra luftforurensning.