Gå tilbake til:
Du er her:

Hestemøkk som gjødselkilde

En hest produserer 8-10 tonn gjødsel i året. Det er viktig at næringsstoffene i hestemøkken tas vare på og brukes til planteernæring og jordforbedring.

Dersom hestemøkken ikke lagres og håndteres forsvarlig, vil næringsstoffene i gjødselen kunne gå tapt. Med de nedbørsmengdene vi har her på Vestlandet, vil utendørs lagring uten tildekking medføre fare for utvasking av næringsstoff og forurensing.

Næringsrik møkk
Årlig produksjon av næringsstoffer i hestemøkk fra 1 hest er beregnet til 50 kg nitrogen, 9 kg fosfor og 60 kg kalium per år. Klarer du å lagre og håndtere hestemøkken på forsvarlig vis, har du en ypperlig ressurs til gjødsling og jordforbedring. 

Sett deg inn i regelverket
Det er strenge krav til lagring og håndtering av gjødsel på egen eiendom. Anlegg for husdyrhold og lagring av gjødsel må ikke plasseres slik at det medfører fare for forurensning. Husdyrgjødsel skal lagres forsvarlig, og det er bare tillatt å spre gjødsel av organisk opphav i vekstsesongen mellom 15. februar og 1. november. Krav til spredeareal er minimum 4 dekar fulldyrket jord per gjødseldyrenhet, og det er beregnet at det går 2 hester per gjødseldyrenhet. Du kan ikke omsette gjødsel av organisk opphav uten godkjenning fra Mattilsynet.

Mangler du spredeareal?
Har du ikke spredeareal og lager, må du tegne avtale om levering av hestemøkken til godkjent deponi, eller til en landbrukseiendom i drift som trenger gjødselen. Avtalene skal være skriftlige. Kommunen kan føre tilsyn med hvordan du håndterer gjødsel av organisk opphav. Det er ikke tillatt å spre gjødsel av organisk opphav i utmark eller på innmarksbeiter. Sett deg inn i regelverket i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav - se lenke.

Les mer om hestemøkk som gjødselressurs i kursheftet som Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har laget i samarbeid med Skjetlein videregående skole og Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag - se vedlegg.