Gå tilbake til:
Du er her:

Du må ha tillatelse til bygg og anlegg i LNF-områder

Selv om den nye plan- og bygningsloven gjør det lettere å lage tilbygg, garasjer eller planere, så gjelder det andre regler i landbruks-, natur - og friluftsområdene enn i byggeområdene. Spør kommunen om tiltaket er søknadspliktig før du går i gang.

Dersom du bor i LNF-områdene eller innenfor spesialområde bevaring, kan du ikke lage biloppstillingsplass, vei eller terrenginngrep uten å søke først. Du må også søke dersom du bor innenfor byggegrenser langs sjø og vassdrag. 

Bakkeplanere?
Ønsker du å flytte masser innenfor et gitt område eller bruke tilkjørte masser til å fylle ut på en landbrukseiendom, gjelder det i følge kommuneplanens arealdel (2018) krav om reguleringsplan dersom arealet er mer enn 1 dekar og/eller avviker mer enn 3 meter fra eksisterende terreng. Du kan søke til Plan- og bygningsetaten om dispensasjon fra plankrav.
Plankravet gjelder ikke for tiltak som oppfyller § 24.1 i kommuneplanbestemmelsene, og samtidig er til vesentlig nytte for landbruk i LNF-områdene, men tiltaket er likevel et søknadspliktig terrenginngrep. Arealet må ikke overstige 10 da, ha begrensede følger for miljø og samfunn, ikke utløse spesielle behov for medvirkning, og benytte jordfaglig kompetanse i planlegging og utføring. Anleggsfasen er begrenset til 3 år. Det er bare mulig å ha ett tiltak under utførelse per grunneiendom. Les mer i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel som er vedlagt.

Når du har innhentet tillatelse etter plan- og bygningslovens bestemmelser om terrenginngrep, må du også søke til Etat for landbruk, som vil behandle søknaden etter forurensningsforskriften eller forskrift om nydyrking. Du må også søke om tillatelse fra Etat for landbruk om du ønsker å planere et areal som er mindre enn 1 dekar.

Grunneiers ansvar kan gi økonomisk smell

Landbruksforetak som foretar inngrep i kulturlandskapet uten tillatelse, risikerer avkorting av produksjonstilskudd. Tar du i mot masser uten godkjenning av tiltaket, risikerer du også pålegg om fjerning av ulovlige masser og eventuell dagmulkt om du ikke overholder fristen for bortkjøring av  massene. Sjekk først om det du gjør er lovlig, før du går i gang.

I tråd med LNF-formålet?
For å kunne bygge noe på en landbrukseiendom, må tiltaket være tilknyttet produksjonen på gården, eller det behovet gården har for varer og tjenester. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet lanserte i september 2017 en ny veileder for bygge- og anleggstiltak i og i tilknytning til landbruk. Denne erstatter den tidligere brosjyren "Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss". Se vedlegget "Garden som ressurs". 

Er du i tvil om tiltaket du ønsker å gjennomføre på eiendommen din er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller annet regelverk? Spør før du setter i gang. Både Etat for landbruk og Plan- og bygningsetaten kan gi veiledning.