Gå tilbake til:
Du er her:

Innskjerpet krav til søknad om bygging av landbruksveier

Vilkår for å bygge landbruksveier i Bergen er at det bare skal brukes rene, naturlige masser. Byrådet har oppdatert rutinene for behandling av veisøknader i landbruket, for å sikre bedre hensyn til natur- og miljøverdier.

Det er krevende å bygge skogsveier i Bergen kommune. Hensyn til sikkerhet for tømmerbilfører, rasfare og fare for forurensing av vassdrag, berørt bebyggelse, vilkår for friluftsliv og naturmangfold skal ivaretas når skogeierne skal ta ut virke og må planlegge veier. For å unngå at det deponeres ulovlige masser i forbindelse med veibyggingen,  har byrådet vedtatt en presisering av hvilke krav som gjelder for behandling av søknader om bygging av skogsveier. 

Avfallsdeponier i skogen er uønsket

Urene masser som asfalt, betong og rivningsmasser er påvist ved flere av skogsveianleggene i kommunen. I tillegg er det mange steder kjørt inn store mengder jord, som har spredt uønskete plantearter som parkslirekne, gyvel, rødhyll og andre hagerømlinger. Avfallsmasser skal leveres til godkjent deponi eller gjenvinning, og må ikke brukes til landbruksveier. Dette presiseres nå i rutinebeskrivelsen som er vedtatt av byrådet. 
Etat for landbruk har observert at husdyrgjødsel er spredt langs skogsveier i kommunen. Det er ikke tillatt å spre gjødsel av organisk opphav i utmark!

Les mer om kravene i vedlagte filer om rutinebeskrivelse, og i faktaarket om rene, ikke-forurensete masser som Miljødirektoratet har utarbeidet. Du finner også vedlagt en veileder fra Landbruksdirektoratet som gjelder skogsveibygging med miljøhensyn.