Gå tilbake til:
Du er her:

Vis hensyn til beitedyrene

Byfjellene i Bergen er også matfat for storfe, sauer og lam som beiter. Husk båndtvangen for hund, og møt beitedyrene med respekt.

I Bergen slippes det hvert  år ut vel 4500 sauer og lam på utmarksbeite. Noen steder går det også ammekyr med kalver i utmark. Beitedyrene høster verdifulle fôrressurser, og produserer smakfullt kjøtt. I beitelandskapet finner vi også et rikt artsmangfold av planter. Uten beitedyr, vil landskapet raskt gro igjen. Om beitedyrene forsvant, ville turen til fjells ha blitt mer strevsom for turfolket gjennom kratt og skog. 

Gå utenom
Møt beitedyrene med respekt. Kyr som går med kalv (ammekyr) vil beskytte kalven sin mot farer. En hund, sykkel eller barnevogn kan oppfattes som en trussel. Dersom du prøver å passere mellom kalv og ku, kan kua gå til angrep for å passe på avkommet. Gå utenom. Dersom du har med deg spann eller bøtte for å plukke bær, kan du risikere at kyrne kommer mot deg i den tro at du har med deg kraftfôr. Gå utenom, og legg gjerne bøtter og spann i sekken til du har passert.

Møter du sauer og lam på byfjellsveiene, så gå utenom, slik at du ikke driver dem foran deg på veien til steder de ikke bør være. Passerer du en grind, så lukk den. Da holder beitedyrene seg der de skal være.

Beitelag
I byfjellene rundt Bergen drives det organisert beitebruk gjennom beitelag. Bønder samarbeider om beiteslipp, tilsyn og sanking. I Bergen kommune er det fem beitelag - se vedlegg. Alle dyr har øremerker med et individnummer, samt et nummer som identifiserer dyreholder i Mattilsynets registre. På noen øremerker kan du også finne telefonnummer og navn til dyreeier inngravert på innsiden av det doble øremerket. Fargen på øremerket kan variere etter hvem som eier flokken.

Hva gjør du om du finner skadde eller døde dyr?
Finner du skadde eller døde dyr på beite, så kontakt eier dersom du finner kontaktopplysninger til eier på øremerket. Ellers kan du ringe politiet på telefon 02800 og melde fra om hvor dyret er funnet, fargen på øremerket og hvilke numre som er inngravert. Et bilde av øremerket kan hjelpe med å identifisere eier og dyreindivid. Ved funn av syke dyr, bør veterinær varsles.