Gå tilbake til:
Du er her:

"Dyrk Bergen" - ny strategi for urbant landbruk er vedtatt

Bystyret har vedtatt en strategiplan for urbant landbruk i Bergen. Denne vil legge føringer for kommunens videre arbeid med å tilrettelegge for dyrking for bergenserne.

Visjonen i strategiplanen er at Bergen skal være en bærekraftig by som skal bli den grønneste storby i landet ved å legge til rette for at innbyggerne kan dyrke sin egen mat og øke sine kunnskaper om matproduksjon fra jord til bord. 

Hovedmål i planen
Bergen skal bli en by som tar vare på matjord og utvikler gode matforsyningssystemer til bergenserne på en måte som tar vare på det  biologiske mangfoldet.
Videre skal Bergen kommune gjennom urbane dyrkingsaktiviteter skape gode møteplasser for innbyggerne på tvers av alder, kjønn, kultur eller bosted. I arbeidet med planen er det holdt flere workshops og møter, og den har vært på intern høring i kommunen.

Samarbeid på kryss og tvers må til
For å lykkes med arbeidet, er det en forutsetning at kommunen får til et samarbeid med frivillige organisasjoner og landbruket sine faglag. Et tverretatlig samarbeid innad i kommunen må også på plass for å nå målene i planen. Det må også settes av nødvendig budsjettmidler.

Vil du vite mer? Les strategiplanen "Dyrk Bergen" i vedlagt fil, eller se lenke til bystyrets behandling av saken.