Gå tilbake til:
Du er her:
Jordbrukslandskap på Brattland
Kulturlandskap formet av slått og beite på Brattland i Bergen
Bilde: Gerd Lithun

Om oss

Etat for landbruk er delegert myndighet innenfor landbrukslovgivningen, og behandler søknader fra bøndene i kommunen om statlige og kommunale tilskudd.

Årlig mottar Etat for landbruk 110-120 søknader fra bøndene i kommunen om statlige tilskudd til husdyrproduksjon, grønt - og bærproduksjon og skogbruk. Totalt fordeles 16,4 millioner kroner årlig til produksjonstilskudd, pristilskudd og avløsertilskudd. Etaten behandler også søknader om kommunalt tilskudd til urbant landbruk i Bergen.

Vi gir uttale til Innovasjon Norge ved behandling av søknader om etablererstipend, lån og tilskudd til næringsutvikling på gårdsbruk. Arbeidet på etaten omfatter også å skrive høringsuttalelser i forbindelse med søknader etter plan- og bygningsloven og planforslag som berører landbruks-, natur - og friluftsområdene i kommunen.