Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Etat for psykisk helse og rustjenester driver en del særlig tilrettelagte botilbud, dag- og aktivitetstilbud og individuell oppfølging av mennesker som har problemer med å mestre hverdagen på grunn av psykiske problemer og rusavhengighet.

Generell organisering

De fleste tjenestene er organisert i fire bydelsvise avdelinger for psykisk helse. Det er etablert i alt fire Mottakts- og oppfølgingssentre for rusavhengige(MO-sentre). Det er MO-senteret Gyldenpris, MO-senteret Nesttun og MO-senteret Wergeland og MO-senteret Eidsvåg. Tre av disse er organisert under de bydelsvise avdelingene, bare MO-senteret Gyldenpris ligger direkte under etaten.

Etat for psykisk helse og rustjenester skal følge opp enhetenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etaten skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.

I organisasjonskartet finner du oversikt over hvilke enheter som sorterer under de forskjellige enhetslederne.

Helsefremmende og forebyggende virksomhet

Kommunen har ansvar for gjennom informasjon og oppsøkende virksomhet å arbeide for å forebygge og motvirke misbruk av alkohol og andre rusmidler, og å spre kunnskap om skadevirkninger ved slik bruk.

Sosialtjenesten har ansvar for behandling og rehabilitering av personer med rusproblemer med tilhørighet i Bergen. Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak skal sosialtjenesten hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol eller andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie.

Et godt oppvekstmiljø er helsefremmende. Gode oppvekstmiljøer fremmer livskvalitet, trivsel og trygghet. Forebyggende tiltak avgrenses ofte til målrettede tiltak for å hindre at enkeltpersoner eller grupper i faresonen skal utvikle problemer. Slike tiltak forutsetter kunnskap om både personer og situasjoner. Sårbare barn og unge er kjennetegnet av at deres dagligliv er preget av ulike risikofaktorer. Det er derfor av stor betydning at disse barna og unge menneskene blir sett og at det iverksettes gode tiltak på et tidligst mulig tidspunkt.

Rehabilitering og skadereduksjon

Rusrelaterte problemer er et sammensatt problemområde. Mange rusavhengige personer vil i tillegg til avhengighetsproblematikk ha andre problemer og lidelser i tillegg. Personer med omfattende rusproblemer vil i mange tilfeller trenge behandling og hjelptilbud fra en rekke ulike instanser samtidig. Bergen kommune arbeider kontinuerlig med å:

  • Øke kunnskapsgrunnlaget om rusproblematikk i aktuelle tjenester.
  • Styrke den individuelle oppfølgingen av personer med rusproblemer.
  • Styrke helsetilbudet til personer med rusproblemer.
  • Utvikle fleksible arbeidstilbud og tilknytning til arbeidsmarkedet for personer med rusproblemer.
  • Styrke det boligsosiale arbeidet.
  • Samarbeide med tverrfaglig spesialisert om både medikamentfri behandling og legemiddelassistert rehabilitering.
  • Samarbeide med frivillige og ideelle lag og organisasjoner om å gi tilbud til personer som aktivt bruker rusmidler og personer som er i en rehabiliteringsfase.