Gå tilbake til:
Du er her:

Samfunnsansvar

Etat for utbygging tar samfunnsansvar gjennom arbeidet vårt med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Vi stiller også krav til leverandørene våre lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger og ved å inngå inkluderende kontrakter. Vi følger også opp kommunens klima- og miljøstrategi.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Etat for utbygging er en av Bergens største utbyggere med ansvar for blant annet bygging og rehabilitering av skoler, sykehjem, barnehager, idrettsarealer, kulturbygg, bygg for brann- og feiervesen, administrasjonslokaler og boliger.

Et overordnet mål er å gjennomføre sikre byggeprosjekter slik at vi minimerer risikoen for personskader.

For å sikre arbeidstakere mot farer både i bygge- og driftsfasen, skal Bergen kommune sørge for at det tas hensyn til SHA i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av byggearbeid.

Etat for utbygging ivaretar formålet med byggherreforskriften, nemlig å unngå skader og ulykker hos arbeidstakerne på byggeplassen. For å oppnå dette legger vi vekt på å utarbeide forebyggende løsninger i alle faser av bygge- eller anleggsprosjektene våre, og foretar hyppige SHA-revisjoner og inspeksjoner.

Byggherreforskriften beskriver pliktene byggherren har gjennom hele bygge- og anleggsprosessen. Byggherre skal blant annet sørge for at:

 • risikoforhold som avdekkes under planlegging og prosjektering innarbeides i tilbudsgrunnlaget
 • det utarbeides en SHA-plan som inneholder organisasjonskart, fremdriftsplan, spesifikke tiltak og rutiner for avviksbehandling
 • det stilles krav til forebyggende tiltak
 • det koordineres i prosjekterings- og utførelsesfasen

Lønns- og arbeidsvilkår

Etat for utbygging ønsker å bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme seriøse og gode arbeidsforhold. Vi vil forebygge sosial dumping og bidra til konkurranse på like vilkår. Etat for utbygging har derfor innført krav til lønns- og arbeidsvilkår i alle våre kontrakter. Det er også innført begrensninger i bruk av underleverandører.

Lærlinger

Bergen kommune har innført krav om at 10 prosent av arbeidede timer i kontrakten skal utføres av lærlinger innen elektro og/eller bygg- og anleggsteknikk.

Inkluderende kontrakt

Bergen kommune har i tråd med Forskrift om offentlig anskaffelser stilt krav om at det ved gjennomføring av våre bygge- og anleggskontrakter skal benyttes funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer.

Klima- og miljøstrategi

Etat for utbygging skal for alle nybygg- og rehabiliteringsprosjekt utarbeide et miljøprogram, som gir alle aktører et felles grunnlag for utvikling, prosjektering, bygging og drift av prosjektet ut fra overordnede klima- og miljømål. Miljøprogrammet er basert på Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet 2017-2020. I denne planen er det vedtatt følgende føringer:

 • Energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 15 prosent innen 2020 og 25 prosent innen 2030 sammenliknet med 2015.
 • Alle nye bygg som bygges i Bergen kommunes regi skal ha minst passivhusnivå.
 • Alle rehabiliterte bygg skal bruke passivhuskomponenter der det er mulig, hensyntatt antikvariske verdier med mer.
 • I 2020 skal alle nye bygg ha nær nullutslippsnivå (alle bygg som ble vedtatt i økonomiplanen fra og med 2017).
 • Alle bygg i kommunal regi skal utarbeide klimagassregnskap, og minst 3 prosjekter skal sertifiseres med BREEAM i løpet av perioden.
 • Bergen kommune skal prøve ut solenergi der dette er hensiktsmessig.
 • Bergen kommune skal i nybygg og ved rehabilitering bygge med god miljøkvalitet og bruke mest mulig klimavennlige materialer.
 • Bergen kommune skal prøve ut fossilfri anleggsdrift på minst 3 ulike typer prosjekt i perioden fram mot 2020.