Gå tilbake til:
Du er her:

Noen nyttige råd ved levering av tilbud

Etat for utbygging opplever noen ganger at tilbud må avvises. Grunnen til dette kan være at innlevert tilbud mangler nødvendig dokumentasjon, eller at tilbyder ikke oppfyller de krav som er satt til deltakelse i konkurransen. Det er ikke kjekt å måtte avvise tilbydere. Vi har derfor fremhevet noen punkter du som tilbyder må har særlig fokus på når du skal levere tilbud til oss.

Konkurransedokumentene

Konkurransedokumentene blir alltid gjort tilgjengelig elektronisk, enten på Doffin eller på web-hotell. Last ned alle konkurransedokumentene og sett deg nøye inn i disse. Er det noe du er usikker på er det viktig å få forholdet avklart i god tid før tilbudsfristen. Spørsmål til konkurransegrunnlaget skal fremsettes skriftlig til postmottak.etatforutbygging@bergen.kommune.no

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som stilles til tilbyderne i konkurransen. Disse fremgår alltid av konkurransegrunnlagets del I. Tilbydere som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist fra konkurransen og det innleverte tilbudet vil ikke bli evaluert. Det er derfor veldig viktig at du som tilbyder vurderer om ditt foretak vil kunne oppfylle kvalifikasjonskravene, samt at du sørger for å sende inn all dokumentasjon som etterspørres sammen med tilbudet. Det er bare unntaksvis at oppdragsgiver kan tillate at dokumentasjon ettersendes etter tilbudsfristens utløp.

Krav til erfaring

Normalt vil det bli stilt minimumskrav knyttet til at tilbyder har erfaring fra tilsvarende oppdrag. Sørg da for å dokumentere at ditt foretak har gjennomført relevante oppdrag de siste årene ved å fylle ut vår mal for referanseliste. Denne er alltid vedlagt konkurransedokumentene. Hva som er relevante oppdrag vil fremgå av konkurransegrunnlaget. Det er selvsagt anledning til å sende inn en fullstendig liste over alle oppdrag foretaket har gjennomført, men denne bør eventuelt komme i tillegg til utfylt mal.

Forpliktelseserklæring

I noen tilfeller åpner vi for at tilbyder kan støtte seg på andre foretak for å bli kvalifisert. Dette kan for eksempel være ved krav om en høy tiltaksklasse for et spesielt fagområde, som tiltaksklasse 3 for prosjektering av brannkonsept. Dersom tilbyder ikke har sentral godkjenning for dette fagområdet, og heller ikke vil kunne få lokal godkjenning, må tilbyder knytte til seg et annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravet. For at vi skal kunne vurdere dette andre foretakets kompetanse må dokumentasjon fra dette foretaket vedlegges tilbudet. I tillegg må det foreligge en signert erklæring hvor foretaket skriver under på at det stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet for tilbyder i det aktuelle prosjektet. Til bruk for dette formålet har vi utarbeidet en mal som alltid vedlegges konkurransedokumentene.

Krav til kompetanse

Noen ganger vil vi som oppdragsgiver vurdere det tilbudte personellets kompetanse og erfaring. Hva som er nærmere vurderingstema i det enkelte tilfelle vil fremgå av konkurransegrunnlaget. Vi ber normalt om CV som dokumentasjon. Det er da viktig at du som tilbyder da leverer en utførlig CV som kan gi et godt grunnlag for vår vurdering.

Innlevering

Lever tilbudet i tide og på rett sted! Tilbud som kommer inn etter fristen har vi plikt til å avvise – ett minutt for sent er nok til avvisning. Alle tilbud til Etat for utbygging skal leveres i resepsjonen hos Innbyggerservice i Kaigaten 4. Velger du å sende tilbudet pr. post eller med bud, er det ditt ansvar at det kommer frem til vår ekspedisjon i tide.