Gå tilbake til:
Du er her:

Etat for utbygging skjerper kravet til entreprenørene

Som et ledd i Bergen kommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder svart arbeid og sosial dumping, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Innkjøpsseksjonen i Bergen kommune og Kemneren i Bergen. Avtalen regulerer utstedelse av «utvidet skatteattest» for leverandører til Bergen kommune.

Som en oppfølging av denne avtalen vil Etat for utbygging kreve at tilbydere i alle våre entreprisekonkurranser leverer en signert fullmakt som gir Bergen kommune en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om leverandørens og dennes underleverandørers skatte- og avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten, samt om hvilke arbeidstakere som det er innrapportert lønn på i a-meldingen.

Hvis vi anser det som nødvendig å vurdere forhold vedrørende skatter og avgifter som Kemneren ikke kan gi opplysninger om, vil fullmakten også gi grunnlag for å kunne innhente informasjon fra Skatteetaten.

Krav til utvidet skatteattest vil bli iverksatt i nye entreprisekonkurranser som kunngjøres fra og med august 2016.

Nærmere om de nye reglene:

Fullmaktsskjema vil bli vedlagt konkurransedokumentene og skal returneres i utfylt og signert stand sammen med tilbudet. Sammen med signert fullmakt skal det også vedlegges fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA) for de som har signert fullmakten. Manglende fullmakt eller ID-papirer vil medføre avvisning fra konkurransen.

For den leverandør som etter kvalifisering og evaluering av tilbudet innstilles som vinner i konkurransen, vil det bli innhentet utvidet skatteattest. Informasjon i utvidet skatteattest vil bli gjenstand for vurdering før leverandøren tildeles kontrakt eller eventuelt avvises fra konkurransen grunnet forhold som fremkommer av utvidet skatteattest.

Det er også inntatt nye kontraktsbestemmelser som omhandler utvidet skatteattest i våre konkurransegrunnlag for totalentreprise, delte entrepriser og generalentreprise. Disse bestemmelsene regulerer vår rett til å innhente opplysninger, samt sanksjoner som iverksettes ved brudd på skatte- og avgiftslovgivningen i kontraktens løpetid.