Gå tilbake til:
Du er her:

Planlagte entreprenøranskaffelser 2020-2022

Etat for utbygging har laget en oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2020-2022.

Bofellesskap for utviklingshemmede – tomt med prosjekt

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: -
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kv. 2020
 • Antatt igangsettelse: 1. kv. 2021
 • Byggetid: ca. 1,5 år
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Målet er BREEAM Excellent, dette vil bli nærmere redegjort for i konkurransen.
 • Størrelse: 12 boenheter a ca 55 m2 og tjenestebase.
 • Total investeringsramme: Inngår i samlepott, ikke definert

Hva skal vi gjøre?
Bygge boliger for utviklingshemmede. Utbygger må stille med egen tomt. Det er ønskelig at denne konkurransen skal resultere i inntil tre prosjekter på ulike steder i Bergen kommune.


Rehabilitering av Kalfarveien barnehage

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: Kalfarveien 43, 5022 Bergen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2020
 • Antatt igangsettelse: Mars 2020
 • Byggetid: 1 – 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass og 90 % sorteringsgrad. Lavenergi så langt det lar seg gjøre.
 • Størrelse: Rehabilitering ca. 750 m²
 • Total investeringsramme: 48 millioner kroner (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering av eksisterende bygg og opprustning av utomhusanlegget.


Landåssvingen 15 - integreringssenter

 • Prosjekttype: Total ombygging
 • Adresse: Landåssvingen 15
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: Hovedombygging 2. kv. 2020
 • Antatt igangsettelse: 4. kv. 2020
 • Byggetid: 40 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: 18 362 m²
 • Miljø- og klima: Fossilfri byggeplass. Passivhus, tilnærmet nullutslippsnivå, solceller.
 • Total investeringsramme: 894 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
D0530 Landåssvingen 15 består i hovedsak av en ombygging og full rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i Landåssvingen 15, tidligere Lærerhøyskolen.

Bygningen skal huse Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling v/Etat for inkludering sin virksomhet, som består av Etatskontoret, Introduksjonssenteret og undervisningsformål med voksenopplæring. (tidligere Nygård skole). Etat for idrett skal disponere 3 stk. gymsaler og svømmeanlegg med tilhørende garderober.

Landåssvingen 15 er utpekt av Bergen kommune som et Pilotprosjekt “Building dignity” Arkitektur og menneskerettigheter, i samarbeid med Raftostiftelsen.


Landåsveien 33 – «Høyblokken»

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering/Ombygging
 • Adresse: Landåsveien 33 (161/1343)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kv. 2020
 • Antatt igangsettelse: 1. kv 2021
 • Byggetid: ca. 1,5 år
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Passivhuskomponenter hvis mulig, hensyntatt antikvarisk verdi. Vurdere solceller og/eller solfanger
 • Størrelse: BRA 1520m²
 • Total investeringsramme: 84 mill (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Eksisterende bygg skal rehabiliteres/ombygges til bofelleskap for utviklingshemmede med 9 boenheter fordelt over 3 etasjer.


Eidsvåg skole - rehabilitering, nybygg og stor Idrettshall

 • Prosjekttype: Riving, nybygg, rehabilitering samt stor idrettshall
 • Adresse: Granlien 1
 • Antatt tilbudsinnbydelse: 2. kv. 2020
 • Antatt igangsettelse: 4. kv.2020
 • Byggetid: ca 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: Rehabilitering, ca 2900 m² (BTA) og nybygg ca 2900 m² (BTA)
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, massivtre nybygg
 • Total investeringsramme: 516,4 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Total rehabilitering av eksisterende bygg (fra 1952), resten skal rives, og det blir nybygg i 2 etasjer og en vestibyle som binder sammen det rehabiliterte bygget og nybygget. I tillegg bygges det ny stor idrettshall. Utomhusanlegget og rehabilitering av tyskerbrakken er også en del av prosjektet. Det er parallell regulering og prosjektering, fremdriften avhenger derfor av godkjent reguleringsplan.


Tilbygg og oppgradering Haukeland skole

 • Prosjekttype: Tilbygg og oppgradering
 • Adresse: Stemmeveien 1, 5009 Bergen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3 kvartal 2020
 • Antatt igangsettelse: 2021
 • Byggetid: 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Miljø og klima: Nybygget skal bygges med nær nullutslippsnivå, ved oppgradering eksisterende bygg brukes passivhuskomponenter der det er mulig. BREEAM målsetting vil det bli nærmere redegjort for i konkurransen.
 • Størrelse: Tilbygg ca. 1200 m² BTA
 • Total investeringsramme: 88 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Tilbygg for økt skoleareal samt oppgradering av eksisterende skolebygg fra 1973. Opprustning av utomhusanlegget.


Rehabilitering av Laksevåg barnehage

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: Sverre Hjetlandsvei 17
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3 kvartal 2020
 • Antatt igangsettelse: 2021
 • Byggetid: 1 – 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Total entreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass og passivhus så langt det lar seg gjøre
 • Størrelse: Rehabilitering BTA 802 m²
 • Total investeringsramme: 41 mill. (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering av eksisterende bygg og opprustning av utomhusanlegget.


Ny Garnes ungdomsskole

 • Prosjekttype: Riving og Nybygg
 • Adresse: Garnesvegen 88, 5260 Indre Arna
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kv 2020
 • Antatt igangsettelse: 4.kv. 2020
 • Byggetid: ca. 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise (basert på forprosjekt)
 • Størrelse: ca. 5000 m² (ekskl evt. utvidelse av gymsal)
 • Miljø og klima: BREEAM Very Good, Massivtre, Fossilfri byggeplass
 • Total investeringsramme: 579,6 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende Garnes ungdomsskole og bygge ny skole for 500 elever og en forsterket avdeling for 20 elever. Det pågår arbeid med reguleringsplan, denne vil påvirke fremdriften i prosjektet, byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.


Rehabilitering av Søre Skogvei barnehage

 • Prosjekttype: Rehabilitering/nybygg
 • Adresse: Firdagaten 35
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4 kvartal 2020
 • Antatt igangsettelse: 2021
 • Byggetid: 1 – 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Total entreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass og passivhus så langt det lar seg gjøre
 • Størrelse: Rehabilitering (mulig nybygg) BTA 582 m²
 • Total investeringsramme: 31 millioner kroner (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering av eksisterende bygg (eventuelt nybygg) og opprustning av utomhusanlegget.


Nytt Frieda Fasmer sykehjem 120 plasser

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Vadmyrveien / Gnr. 124, Bnr. 180
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: 4. kv 2020
 • Antatt igangsettelse: 3.kv 2021
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: 12.000 m2 (120 sykehjemsplasser)
 • Miljø og klima: Futurebuilt nZEB (nesten nullenergi)
 • Total investeringsramme: 650 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Bygge et nytt sykehjem med 120 plasser, på tomten sør for eksisterende Frieda Fasmer sykehjem. Det pågår parallell detaljregulering og prosjektering. I tillegg er det et pågående områdereguleringsplanarbeid for området. Arbeidet med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet, byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.


Rehabilitering av Midtbygda sykehjem

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: 5116 Ulset
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2020
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Byggetid: To år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Miljø og klima: Ikke bestemt
 • Størrelse: Rehabilitering ca. 10 000 m²
 • Total investeringsramme: 487,4 millioner kroner H¨

Hva skal vi gjøre?
Ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg og nytt felles parkeringsanlegg med nytt Åsane sykehjem. Opprustning av utomhusanlegget.


Danckert Krohn kultursenter

 • Prosjekttype: Restaurering
 • Adresse: Kong Oscarsgate 54
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2020
 • Antatt igangsettelse: 2020/2021
 • Byggetid: 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Utførelsesentreprise
 • Størrelse: 830 m²
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass. 90% sorteringsgrad
 • Total investeringsramme: 79,3 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Utvendig rehabilitering av tak og fasader samt innvendig ombygging av 2. etasje. Bygget er fredet.


Sandbrekkeveien bosenter og boliganlegg

 • Prosjekttype: nybygg og regulering
 • Adresse: Sandbrekkeveien
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2020\2021
 • Antatt igangsettelse: 2021
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, passivhus
 • Størrelse: 1500-2000 kvadratmeter
 • Total investeringsramme: 87,5 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal bygge nytt bosenter og utleieboliger for mennesker med særskilte behov.


Midtunvegen bofellesskap

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Midttunvegen
 • Antatt igangsettelse: 2021
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2020-21
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, passivhus
 • Størrelse: 8 boenheter, totalt1200 kvadratmeter
 • Total investeringsramme: 64,4 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av boliger med personalbase for beboere med særskilte behov.


Sanddalsringen utleiebolig

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Sanddalsringen
 • Antatt igangsettelse: 2021-2022
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2021
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, passivhus
 • Størrelse: 1500 kvadratmeter
 • Total investeringsramme: 59,2 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av boliger med personalbase for beboere med særskilte behov.


Rehabilitering Ytre Arna skule

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: Bankvegen 11, 5265 Ytre Arna
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2 kvartal 2021
 • Antatt igangsettelse: 2022 3 kvartal
 • Byggetid: To år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Vi vurderer utslippsfri byggeplass, pilotprosjekt
 • Størrelse: Rehabilitering 6811m², hvorav 5237 m² for skole og 1574 m² til nærmiljøfunksjon
 • Total investeringsramme: 315 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestander.


Rehabilitering og tilbygg Åstveit skole

 • Prosjekttype: Rehabilitering/ombygging og tilbygg
 • Adresse: Tertnesveien 33, 5113 Tertnes
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: høst 2021 (tidligere ved evt. totalentreprise)
 • Antatt igangsettelse: vår 2022
 • Byggetid: 1 – 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Miljø og klima: Ikke bestemt
 • Størrelse: Rehabilitering ca. 450 m², tilbygg ca. 650 m2
 • Total investeringsramme: 73,4 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering og ombygging av administrasjonsfløy, samt tilbygg for å løse arealbehovet ved skolen.


Bergen offentlige bibliotek

 • Prosjekttype: ombygging
 • Adresse: Bergen sentrum
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2021
 • Antatt igangsettelse: 2021
 • Byggetid: 1 – 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: General entreprise
 • Miljø og klima: Ikke bestemt
 • Størrelse: Ombygging 2600 m²
 • Total investeringsramme: 48,6 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Øke samtidig publikumskapasitet ved brannsikringstiltak som full sprinkling, oppgradere brannalarmanlegg med talevarsling og etablere nye rømningsdører/veier internt og til det fri.


Lysverkbygget - ombygging og asbestsanering

 • Prosjekttype: asbestsanering/ombygging
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2021
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Total/general-entreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass
 • Størrelse: Ukjent per i dag
 • Total investeringsramme: 65 mill (foreløpig)

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering og ombygging, inkludert asbestsanering.


Mathopen idrettslag - aktivitetshus

 • Prosjekttype: Riving og nybygg,
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2021-22
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass
 • Størrelse: 800 kvadratmeter
 • Total investeringsramme: 23 mill (foreløpig)

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende klubbhus og garderober, samt oppføre nytt aktivitetshus.


Bjørge utleieboliger

 • Prosjekttype: Reguleringsplan og nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Bjørgeveien 241
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Byggetid: ett år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima; Fossilfri byggeplass, passivhus
 • Størrelse: 5 småhus på ca 35 -40 m2 per hus.
 • Total investeringsramme: 16,3 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Regulering der tomt ligger innenfor byfjellsgrensen og er regulert til LNF. Videre skal det bygges 5 småhus i rekke på to og tre og som skal huse beboere med særskilte behov.


Steinsvikkroken utleieboliger

 • Prosjekttype: Reguleringsplan og nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Steinsvikkroken Gnr: 39 Bnr: 270
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Byggetid: ett år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, passivhus
 • Størrelse: 6 utleieleiligheter med tilhørende personalbase totalt 350 kvadratmeter
 • Total investeringsramme: 26,8 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Det må gjennomføre regulering av tomten. Videre skal det bygges 6 utleieleiligheter med personalbase til beboere med særskilte behov.


Petedalsmyra utleieboliger

 • Prosjekttype: Reguleringsplan og nybygg av utleieboliger
 • Adresse: G.nr93 – B.nr 717
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, passivhus
 • Størrelse: Nybygg med personalbase, totalt 450 kvadratmeter
 • Total investeringsramme: 34 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Byggene skal huse beboere med særskilte behov.


Knappentunet utleieboliger

 • Prosjekttype: Reguleringsplan og riving/rehab/nybygg av utleieboliger
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, passivhus
 • Størrelse: Ukjent per i dag
 • Total investeringsramme: Inngår i samlepott, ikke definert

Hva skal vi gjøre?

Byggene skal huse beboere med særskilte behov.


Rolland skole

 • Prosjekttype: Riving av eksisterende skolebygg og nybygg for 350 elever
 • Adresse: Rolland
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2022/23
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass. Breeam sertifisering
 • Størrelse: 5000m²
 • Total investeringsramme: 266,5 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Eksisterende skole skal rives og nytt skolebygg for 350 elever oppføres.. Opparbeidelse uteareal med hensyn til hjertesone, etablering av rundkjøringer for store kjøretøy (buss) i forbindelse med Rollandshallen.


Storetveit skole - totalrehabilitering

 • Prosjekttype: Rehabilitering evt med tilbygg eller riving og nybygg.
 • Adresse: Storetveitveien 125
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Byggetid: 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: ikke bestemt
 • Miljø og klima: fossilfri byggeplass, fokus på gjenbruk
 • Størrelse: 3800m²
 • Total investeringsramme: 348,2 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitere/ oppgradere og modernisere skolebygningen slik at den tilfredsstiller forskriftens krav til brannsikkerhet, inneklima og universell utf. Nybygg vurderes


Ny Søreide ungdomsskole

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Søreide sentrum
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2023
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass. Breeam sertifisering
 • Størrelse: 6000 m²
 • Total investeringsramme: 237 millioner kroner

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal bygge ny ungdomsskole på Søreide for 450 elever.