Gå tilbake til:
Du er her:

Damsgård skole

Damsgård skole er ferdigbygd og tatt i bruk.

  • Prosjekt: U1940 Damsgård skole - ombygging, nybygg
  • Adresse: Herman Grans vei 2
  • Bruttoareal: ca. 4 700 m² ( eksisterende skole)
  • Utomhusarealer: 13, 6 mål
  • Prosjektkostnad: 235,5 mill kr
  • Antall elever: 4- 500 elever
  • Regulering: Regulert til skoleformål
  • Oppstart: 2013
  • Ferdig: 2017
  • Prosjekteringsgruppe: Ikke avklart

Siste nytt 5. juli 2018: Siste innspurt innvendig og utvendig for ferdigstillelse og byggeplassen er som en maurtue frem mot 1. august. Nytt veidekke er montert i Herman Grans vei og i Øvre Stadion vei. «Pølse» vil støpes som fortauskant og fortau etableres, veilys kommer på plass. Nytt avfallssystem for skolen monteres i form av LiftOmat – montert under bakken, kun med nedkastrør synlig. Avsluttende arbeider på fasade og stillas blir fjernet i løpet av neste uke. Utomhusarbeider pågår for fult og asfaltering av skoleplass og veier i terreng vil skje i løpet av uke 28.

8. januar 2018: Utendørs pågår terrengarbeider, amfi etableres, ny kulvert er lagt parallelt med eksisterende og det gjenstår å koble sammen i begge ender. Det er boret fra skoleplass opp i Øvre Stadionsvei for påkobling ny vannforsyning. Arbeid med fasade vil starte opp. Nedre del av fasade skal forblendes med tegl, øvre del som platekledning i forskjellige farger og vertikale aluminiumsprofiler i forskjellige dybde/lengde skal også monteres. Innredningsarbeider pågår for fult, rom etter rom ferdigstilles. Tekniske anlegg ferdigstilles fortløpende.

14. desember 2017: Innvendig utsmykning av vegg i bibliotek og gymsal er tildelt Patrik Entian som har tatt utgangspunkt i Damsgårdssundets historie slik den fremstår gjennom gamle fotografier og bøker. Prosjektet danner en fabulerende billedverden med elementer hentet fra denne historien, revitalisert og transformert gjennom maleri og komposisjon.

13. desember 2017: Svalgang på sørsiden av skolen er støpt. Nå pågår arbeidet med bro fra terrengrampe til svalgang samt utvendig støttemurer i terrenget. Utendørs amfi etableres. Solcellepaneler og solfangere (vannbasert) er montert på tak mot vest. Solcellepaneler vil produserer strøm som vil benyttes på skolen, og varmtvann som kobles til varmtvannsproduksjon for dusjanlegg på skolen. Eksisterende kulvert for overvann som går gjennom tomten på sørsiden av skolebygg vil bli erstattet med ny i form av en rørgate for å lede vannet forbi skoletomt og inn på eksisterende overvannsystem. Innredningsarbeider pågår for fult, og rom etter rom ferdigstilles.

18. oktober 2017: Vi har hatt tett hus en stund og innvendige arbeider pågår for fult med oppdeling av rom. Hovedtrappen er støpt og trappehus/ adkomst mellom etasjer er fullført. Tekniske installasjoner pågår parallelt med øvrige arbeider slik at vegger kan «lukkes» for å gi tilgang for malerarbeider. Alle betong overflater «støvbindes» med sprøytemaling. Svalgang på sørsiden av skolen er støpt og utvendig bod som danner fundament for «bro» er kommet opp. Installasjoner i terreng vil etter hvert komme opp og øvre del av tomt mot sør vil bli ryddet og tilrettelagt . Montering av fasade vil starte, prøvefelt er montert.

11. september 2017: Både representanter fra Etat for utbygging i Bergen kommune og representanter fra skolen deltok sammen med NCC på kranselaget. Miljøaspektet og fremtidens generasjoner ble hovedtemaet under taletiden.

Med tett hus er innvendige arbeider nå i full gang med oppdeling av arealer og rom. Tekniske installasjoner starter opp parallelt med tømrere arbeider. Utvendig vil diverse terreng installasjoner som murer og begynnelsen på terrengrampe bli synlig, arbeider med svalgang på bygget sørside starter også.

14. juli 2017: Det vil være aktivitet på byggeplassen gjennom ferien. Tett tak og montering av vinduer gir oss et lukket hus og mulighet til oppstart innvendige arbeider over ferien. Gulv i alle plan er summet og avrettet og klargjort for oppføring av innvendige vegger. Teknisk rom i plan 0 som er «hjerte» i bygget er klargjort for montering av teknisk utstyr som ventilasjon og varmeanlegg. Arbeider med fjellbrønner er ferdigstilt og gir tilgang for montasje av utvendig svalgang for tilkomst til plan 2 på sørsiden av skolen. Noe sprengningsarbeider gjenstår med å senke terreng mot vest.

5. mai 2017: Les nabovarsel om brønnborring i vedlegg.

28. april 2017: Byggekraner er fjernet og bygget er kommet opp i sin fulle størrelse. Arbeidet frem til sommerferien vil i hovedsak bestå av montering av yttervegger / vindu / dører i fasade. Tak og takoppbygg for tekniske installasjoner ferdigstilles parallelt med fasade. Utvendig vil det nå etableres fortau langs Herman Grans vei og øvrige uteområder vil tilrettelegges. Ettersom bygget lukkes, vil aktiviteten og bemanning på byggeplassen øke betraktelig. Dette vil medføre mer trafikk i form av vareleveranser.

Skolen skal oppvarmes via bergvarme/fjellbrønner og i forbindelse med dette skal det etableres 12-14stk inntil 250 meter dype borehull. Til dette benyttes boreutstyr som vil medføre en del støy. Arbeider med fjellbrønner vil starte i mai og ha en varighet på ca. 3 uker.

28. mars 2017: 35 kunstnere meldte sin interesse for å delta i kunstprosjektet. Kunstutvalget har valgt kunstnergruppen Aleksander Stav og Lars Skjelbreia og kunstneren Stefan Christiansen til å gjennomføre det. Les mer om resultatet her

1. februar 2017: Bergen kommune inviterer profesjonelle kunstnere til å melde interesse for utendørs kunstprosjekt. Frist for å melde interesse er 25. februar 2017. Les mer om invitasjonen her

18. januar 2017: Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen la ned grunnsteinen for den nye skolen.

Les artikkel her

15. november 2016: NCC starter opp med støyende arbeider på tomten og har laget et nabovarsel om dette. Et steinknuseverk vil være i aktivitet på virkedager mellom klokken 08.00 og 16.00. Planlagt driftsperiode er fra og med mandag 21. november til og med fredag 2. desember.

Les nabovarselet her

8. november 2016: NCC er kommet godt i gang på byggeplass med arbeider i grunn.

Byggekran er montert og fremover vil det støpes fundamenter og store leveranser av prefabrikkert stål og betongelementer vil komme. For å utnytte masser på stedet vil det benyttes en steinknuser i ca. 14 dager, dette vil medføre en del støy og det beklager vi.

4. oktober 2016: Igangsettelsestillatelse for nybygg er gitt og arbeider med fundamenter starter omgående. Bygget vil reise seg med prefabrikkerte stål og betongelementer.

8. august 2016: Damsgård skole er nå historie. Vi er inne i avslutningsfasen for rivning, bare tilfluktsrom og svømmehall står igjen. Bygningskomponenter er adskilt og leveres fortløpende til mottak. En del sikringsarbeider vil pågå før grunnarbeider starter for nybygg.

4. juli 2016: Det første synlige tegnet når arbeidene starter 20. juni er inngjerding av byggeplass for å kontrollere og begrense tilgang til området. Bygget blir strippet innvendig før vinduer og bygg blir demontert. Til demontering av betongkonstruksjoner benyttes spesialutstyr som hydrauliske kjefteknuser påmontert gravemaskin. Dette arbeidet er lite støyende. For enkelte konstruksjoner vil det benyttes pigghammer, dette arbeider medfører impulsiv støy og utføres på dagtid.

Normal arbeidstid vil være fra klokken 07:00 til klokke 19:00, unntaksvis vil det være arbeider før og etter dette.

16. juni 2016: Arbeidene med å rive den gamle skolen tar til mandag 20. juni. Rivningsarbeidene pågår i to måneder. Les mer i egen artikkel

23. februar 2016: Reguleringsplan vedtatt i bystyret 21.01.2016 og kunngjort 07.02.2016 med klagefrist til 28.02.2016. Vedtatte endringer i planforslaget er utvidelse av fortau langs Herman Grans vei og Øvre stadionsvei, redusert bilparkering og økt sykkelparkering.

20. januar 2016: Bystyret har vedtatt reguleringsplanen for Damsgård skole.

6. januar 2016: Reguleringsplan pågår og skal til 2. gangsbehandling i Komite for miljø og byutvikling i uke 1 og videre til bystyret for endelig vedtak i løpet av januar 2016

30. september 2015: Bergen kommune, Etat for utbygging, har inngått kontrakt med NCC Construction AS om riving av eksisterende bygninger og oppføring av nye Damsgård skole. Kontrakten skal gjennomføres som en totalentreprise hvor NCC også skal detaljprosjektere skolen, og prosjektering starter opp høsten 2015. Byggestart vil være etter skoleslutt sommer 2016. Reguleringsplan pågår og vil være klar for 2. gangs behandling tredje kvartal 2015.

30. juni 2015: Bergen kommune v/ Etat for utbygging har inngått kontrakt med NCC Construction AS om riving av eksisterende bygninger og oppføring av nye Damsgård skole. Kontrakten skal gjennomføres som en totalentreprise hvor NCC også skal detalj prosjektere skolen, prosjektering starter opp til høsten. Byggestart vil være etter skoleslutt sommer 2016. Reguleringsplan pågår og vil være klar for 2. gangs behandling tredje kvartal 2015

18. mai 2015: Etat for utbygging inviterer til informasjonsmøte i forbindelse med at byggeprosjektet for nye Damsgård skole blir satt i gang. Møtet finner sted tirsdag 26. mai mellom kl. 18 og 19 på Damsgård skole, Herman Grans vei 2, gymsal - inngang fra skoleplassen.

Siste nytt 27. februar 2015: Prekvalifiserte Totalentreprenører har frist til 15.04.2015 med å levere tilbud på ny skole. Det er tidvis spørsmål fra entreprenører om avklaringer og spesifisering av tilbudsunderlaget. Etat for utbygging/ Rådgivergruppen besvarer spørsmål fortløpende. Reguleringsplan pågår og vil være klar for 1. gangsbehandling og offentlig ettersyn i første kvartal 2015

18. desember 2014: Det er gjennomført en prekvalifisering av totalentreprenører for prosjektet Nye Damsgård skole, hvor følgende entreprenører er prekvalifisert: Veidekke Entreprenør AS, NCC Construction AS, HENT AS, Åsane Byggmesterforretning AS og Skanska Norge AS.Konkurranseunderlag vil oversendes entreprenører medio januar 2015 og tilbudsfrist er satt til medio april 2015, inkludert i konkurransedokumenter er også rivning av eksisterende skole.

30. september 2014: Prosjektet er forskjøvet i tid på grunn av tilkomst til erstatningslokaler med ca. 1/2 år. Prosjektering og utsendelse av underlag for Totalentreprisen samt utarbeidelse av rammesøknad vil ikke bli berørt av forskyvninger av prosjektet.

31. juli 2014: Rambøll arkitekter er engasjert for programmering av ny skole i henhold til skolebruksplanen, samt utarbeidelse av underlag for en totalentreprise. Parallelt med underlag for ny skole er det utarbeidet reguleringsplan for område, plan er sendt til 1. høring i juli. Etat for utbygging vil gjennomføre konkurransen i løpet av høsten 2014 og vil prekvalifisere entreprenører for denne oppgaven. Parallelt med utforming av ny skole er det gjennomført miljøkartlegging og utarbeidet underlag for en totalentreprise for rivning av eksisterende bygningsmasse. Gjennomføring vil utføres i egen entreprise. Etat for utbygging vil utlyse konkurransen våren 2015.

Se videoanimasjon som viser den nye skolen

1. februar 2014: Det innhentes nå tilbud på Arkitekt arbeider for utarbeidelse av skisseprosjekt i forbindelse med planlegging av nytt skolebygg. Tilbudsfrist i løpet av januar 2014. Oppføring av nytt skoleanlegg er planlagt gjennomført i en totalentreprise. Utarbeidet skisseprosjektet vil være en del av tilbudsunderlaget for en senere totalentreprise.

13. september 2013: Bystyret har vedtatt å rive skolen og erstatte den med nybygg for 450 elever med flerbruks/volleyball-hall. Det er iverksatt reguleringsarbeid med oppstart planarbeid 12.09.2013. Plankonsulent er Rambøll AS. Midlertidig skolebygg planlegges på tomt regulert til skoleformål i Willy Valentinsens vei på Melkeplassen. Det innhentes tilbud på oppsetting av midlertidig skolebygg og prosjekteringsgruppe for ny skole i løpet av høst/vinter 2013/2014.

Kostnadene med å rive og bygge ny skole på Damsgård er beregnet til 235,5 millioner kroner. I tillegg vil det være utgifter på om lag 60 millioner kroner til å kjøpe og sette opp erstatningsskole for elevene i byggeperioden. Planen er at skolen skal stå ferdig til skolestart 2017.

For Damsgård skole pågår det utredning vedrørende nybygg/ rehabilitering og tilbygg for at bygget skal fremstå mer tjenelig ut i fra dagens pedagogiske krav til undervisning.Det er behov for arealutvidelse for å kunne ta i mot forventet elevtallsvekst i skolens opptaksområde fra dagens kapasitet på 400 elever til en kapasitet på 450 elever.

Etat for utbygging prosjektleder: Tor Milde