Gå tilbake til:
Du er her:

Leaparken barnehage

Leaparken barnehage er tatt i bruk.

  • Adresse: Jacob Aalls vei 26
  • Bruttoareal: 760 m²
  • Prosjektkostnader: 34 mill kr.
  • Ferdigstillelse: 2018
  • Arkitekt: Asplan Viak

Siste nytt 8. november 2018: Barnehagen er ferdigstilt og tatt i bruk til stor glede for store og små.

5. juli 2018: Siste innspurt for innvendig og utvendig før ferdigstillelse og byggeplassen er som en maurtue frem mot ferien. Avsluttende arbeider på fasade og stillas vil bli fjernet i løpet av neste uke. Utomhusarbeider pågår for fullt, og installasjoner på lekeplass – lekeapparater og plassstøpte terrengkonstruksjoner begynner å ta form. Asfaltering av lekeplass før montering av «maisdekke». Anleggsgartner vi jobbe gjennom ferie for ferdigstillelse mot åpning av barnehage i slutten av august.

2. mars 2018: Detaljer og utsmykning har gjenoppstått under TakoverTak som nå vil bli tatt ned og huset vil igjen fremstå som i sine glansdager. Innvendige arbeider i alle bygninger pågår, nytt tilbygg for hovedinngang og grovgarderober vil bli oppført så snart TakoverTak er tatt ned.

8. januar 2018: «Teltet» eller Tak over Tak, vil stå noe tid ennå for å ferdigstille takarbeid og maling av ny kledning. Nytt tilbygg på husets østside skal påbegynnes, dette skal romme ny inngang og grovgarderobe.

13. desember 2017: Arbeider i øvre del av Jacob Aalls vei med nyt VA anlegg og opparbeidelse av fortau er ferdigstilt. Gymsal og vognskur har fått montert takstein og innvendige arbeider pågår med oppdeling av rom og lukking av vegger. Under teltet går arbeidet med gjenreising av huset fortløpende. Tårn nærmer seg ferdigstillelse, skifer er kommet på halve taket og arker er gjenreist. Vinduer er montert, ny kledning er montert og utvendig listing og detaljer vedr. utsmykning pågår. «Teltet» eller Tak over Tak, vil stå frem mot våren 2018 for å ferdigstille utvendige arbeider på huset.

18. oktober 2017: Arbeider i Jacob Aalls vei med nyt VA anlegg og opparbeidelse av fortau og gangsti, samt reasfaltering pågå. Det er også utført arbeider på murer etc. for å bedre siktforhold ved utkjøring fra Jacob Aalls vei. Gymsal er forlenget og forberedt for nytt tak, innvendige arbeider pågår. Under teltet går arbeidet med gjenreising av huset fortløpende. Hydraulisk sprenging i kjeller for å gi plass til tekniske rom. Trær er blitt flyttet for å gi plass for vendehammer i forbindelse med varelevering etc.

14. juli 2017: Arbeider i parken for nytt vann og avløp er delvis ferdigstilt til sommeren. Oppstart arbeider i Jacob Aalls vei i august. Av synlige tiltak vil arbeider med gymbygget starte opp. Der hvor kabler for BKK er montert gjennom parken er det lagt ut ferdiggress. Under teltet går arbeidet med gjenreising av huset fortløpende, hydraulisk sprenging i kjeller for å gi plass til tekniske rom. Under teltet er huset i ferd med å bygges opp igjen og nye takbjelker er montert med samme detaljer som opprinnelig. Nytt overlys/ glasstak monteres som tidliger og vil gi rikelig med dagslys til hovedrommet i huset.Sutak eller undertak er montert for hovetak og klargjøres for montering av skifer. Utvendig er vognskur kommet opp og det er montert brakkerigg som tar over riggplass for gymsal. Tak, fasade og vinduer skal skiftes samt at et tilbygg som vil romme ny grovgarderobe kommer i forlengelsen mot sør.

28. april 2017: Omfattende rehabilitering pågår på hovedhus. For å kunne jobbe uhindret med hensyn til vær er det montert «takovertak». Utomhus er det foretatt masseutskifting i grunn, nye kabler fra BKK er montert gjennom parken mot nord. I mai starter arbeid med nytt VA anlegg (vann og avløp) mot øst til Finnbergåsen, det vil da foregå gravearbeider i deler av parken på sør og østside av hovedbygg. Arbeider i i Jacob Aalls vei august – september og berørte naboer varsles direkte.

2. november 2016: Igangsettelsestillatelse er mottatt 01.11.2016. Oppstartsmøte med entreprenør er avholdt. Entreprenør,Åsane Byggmester Forretning AS, vil rigge byggeplassen med sikringsgjerde og port. Innvendige rivearbeider i begge bygg vil foregå frem til årsskiftet. Hovedbygget vil få «tak over tak» for beskyttelse mot elementene. Utvendige arbeider og fornyelse av VA-anlegg vil bli utført i løpet av våren 2017. Inn/ut transport vil bli gjennom parken.

4. oktober 2016: Forventer IG, igangsettelsestillatelse i medio oktober. Entreprenør vil rigge til byggeplass med sikringsgjerde. Innvendige rivearbeider i begge bygg vil foregå frem til årsskifte. Bygget vil også få «tak over tak» for beskyttelse mot elementene. Utvendige arbeider på bygg samt uteområde og fornyelse av VA anlegg vil pågå i løpet av våren 2017.

4. juli 2016: Det er opprettet kontrakt med Åsane Byggmesterforretning AS som generalentreprenør for gjennomføring av prosjektet. Søknadsprosess om oppstart er i gang. Oppstart byggeplass forventes til august/september

30. mars 2016: Tilbudsunderlag for barnehagen er annonsert på DOFFIN (nasjonal kunngjøringsbase for offentlige anskaffelser) den 18.03.2016 med tilbudsfrist 12.05.2016. Det er vist stor interesse for prosjektet blant entreprenører.

Siste nytt 6. januar 2016: Kultur- og idrettsavdelingen ved Hordaland Fylkes Kommune har gjennomført en arkeologisk registrering med siktemål å kartlegge eventuelle automatisk fredet kulturminner (eldre enn 1537) i planområde, derav gravearbeider som er foretatt i parken i løpet av desember mnd. Arbeid er avsluttet uten arkeologiske funn. I forbindelse med reguleringsplan for barnehagen i Leaparken er det berammet merknadsmøte i januar 2016, med avklaringer rundt innkomne merknader.

30. september 2015: Reguleringsplan for Solhaug barnehage i Leaparken lagt ut til offentlig ettersyn 27.09.2015, naboer og grunneiere varsles direkte. Merknadsfrist er 10. november. Barnehagen planlegges etter «Bybarnehagestandard for Bergen Kommune», vedtatt av Bergen bystyre 28.05.2015, sak 119/15. Den nye bybarnehagestandarden skal være et virkemiddel for å få etablert barnehageplasser i sentrumsnære bydeler med særlige utfordringer i forhold bl.a. til uteområder, tilkomst og parkering.

12. juni 2015: Reguleringsplan for Solhaug barnehage i Leaparken legges nå ut til offentlig høring, naboer og grunneiere varsles direkte. Etter offentlig høring vil det søkes om rammetillatelse for prosjektet.

27. februar 2015: Reguleringsplan for Leaparken pågår og 1. gangs behandling og beslutning om høring / offentlig ettersyn er forventet til mai 2015, naboer og grunneiere varsles direkte. Parallelt er det utført detaljprosjektering for ny barnehage og underlag er nå klart og redigeres for utsendelse som underlag for en Generalentreprise.

31. oktober 2014: Varsel om plan oppstart månedsskifte oktober/november. Naboer, grunneiere og offentlige høringsinstanser blir varslet direkte.

29. august 2014: Utarbeidelse av konkurranseunderlag er sluttført og det utarbeides nå underlag for rammesøknad. EFU vil utlyse konkurranse for totalentreprise i løpet av høsten 2014. Det er en utfordring å oppfylle krav vedr. tilkomst og parkering for barnehagen. I samarbeid med blant annet trafikketaten og grønn etat vurderes løsninger for bilfri tilkomst til barnehagen, dette utredes videre. Parallelt med rammesøknad og igangsettelse vil det gjennomføres en reguleringsplan for området.

2. januar 2014: Asplan Viak har utarbeidet skisseprosjekt for ny barnehage i bygget, skisseprosjektet har vært utfordrende med hensyn til utforming og logistikk. Bygget har antikvarisk verdi og Bergen kommune gjennom Etat for utbygging, har til hensikt å ivareta bygget i så henseende. Videre fremdrift er avhengig av godkjenning av foreliggende prosjekt. Utarbeidelse av detaljprosjekt og underlag for entreprenør forventes ferdigstilt i løpet av våren 2014 og oppstart byggeplass høsten 2014.

13. september 2013: Asplan Viak er engasjert som arkitekt og ansvarlig søker for videreføring av prosjektet. Prosjektering og utarbeidelse av konkurranseunderlag frem mot mars 2014.

Barnehagen skal etableres i Lea Hall,opprinnelig bygget i 1899 som bolig for Gert Meyer Brun. Byggningen ble sernere overtatt av Erik Grant Lea, derva navnet Lea Hall. Eiendommen har vært i kommunens eie siden 1922, omdøpt til Solhaug skole/ Solhaug park og vært benyttet til ulike undervisningsformål frem til avvikling i 1999. Fra 2004 har bygget vært utleid. Solhaug barnehage vil ligge i et parkområde som opprinnelig tilhørte huset.

Etat for utbygging prosjektleder: Tor Milde