Gå tilbake til:
Du er her:

Sandsli bo- og aktivitetssenter

Bergen kommune holder på å planlegge nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sandsli gnr. 115 bnr. 143.

  • Adresse: Sandslimarka 249
  • Areal: 120 sykehjemsplasser. 30 omsorgsboliger og diverse fellesarealer.
  • Samlet areal: 17 750 m²
  • Entreprisemodell: Totalentreprise
  • Ferdigstillelse: 1./2. kv. 2020
  • Prosjekt kostnad: Ikke fastlagt

Siste nytt 10. desember 2018: Nye bilder.

16. november 2018: Kranselag 16.11.2018 Sandsli bo- og aktivitetssenter

Kranselag er en god, gammel tradisjon i byggebransjen og det er kjekt å kunne få lov til å markere dette her i dag på Sandsli bo- og aktivitetssenter.

Dette byggeprosjektet krever godt samarbeid og dyktige, kompetente fagarbeidere i alle ledd.

Byggherren har fått stor tiltro til prosjekt- og anleggsledelsen i Constructa Entreprenør AS som har et høyt fokus på både tid og kvalitet. Det er kjekt å kunne rapportere til min ledelse at entreprenøren er «spot on» på fremdrift.

Vi har et stort ønske om at entreprenøren klarer å innfri sitt økonomiske forventede resultat, og at Etat for utbygging sin kunde, Byråd for helse og omsorg får et godt og funksjonelt hjem for eldre og særlig omsorgstrengende.

Prosjektet fikk sin oppstart i 2014 og har vært godt planlagt på byggherresiden. Kvadrat Arkitekter har klart å innfri et romprogram på ca. 18 000 m² opp mot design, utforming og funksjonalitet på en meget begrenset tomt.

Så ønsker vi å takke brukerrepresentantene sitt bidrag med både engasjement og ikke minst kompetanse i den prosessen som har vært, og det som nå pågår i gjennomføringsfasen.

I alle prosjekter fremkommer det som vi kjent omtaler som brukerendringer. Som regel oppfatter både entreprenør og byggherren dette som «støy» både i omprosjektering og som kostnadsdriver. Constructa Entreprenør AS har vært meget tolerant og service innstilt mot vårt behov for å «fin tune» og kalibrere oss frem til et godt sluttresultat.

På vegne av Etat for utbygging takker jeg for samarbeidet frem til denne milepelen, og så langt må jeg få bemerke at samspillet er «over forventning», og håper at dette blir vedvarende i fortsettelsen.

31. oktober 2018: Da nærmer vi oss kranselag med «tett tak» for A, B og C byggene som er planlagt 16.11.2018. Prefabrikerte takelementer er levert og montert med høy presisjon. Byggeaktiviteten er nå økende med både innvendig og utvendige arbeider, og man ser nå konturene av et stort byggeprosjekt. Prøverom for beboerrom er nå ferdigstilt, og de har gitt både brukerne og entreprenøren en god kvalitetssikring av at vi bygger 120 beboerrom rett første gangen. Litt korrigeringer er blitt hensyntatt for at vi får en optimal og god løsning i bruk.

3. september 2018: Høy aktivitet på byggeplass der vi er kommet godt i gang i bygg C med klimavegger. A og B bygg følger oppsatt fremdrift der man nå kan se den store dimensjonen på byggverket. Det er høy fokus på SHA med fortløpende korrigerende tiltak. Brukerleveranser som skal integreres i bygget som pasientsignalanlegg og AV utstyr er nå definert. Prøverom skal befares med brukerne 21 september 2018

11. juli 2018: Ved inngangen til fellesferien er prosjektet fortsatt på plan. Prosjektering går som forutsatt. Takkonstruksjon Bygg C er påbegynt, og montering av prefabrikerte elementer til Bygg B er snart komplett. Oppstart elementer til Bygg A er påbegynt.

Prøverom tilhørende 120 boenheter er under oppføring, der gulv og vegger er ferdig overflatebehandlet. Tekniske installasjoner gjenstår før denne er komplett for kvalitetssikring av detaljer og funksjoner.

9. mars 2018: Ved inngangen til mars 2018 er alle aktiviteter «på plan».

Totalentreprenøren benytter BIM 4D som metodikk for å drive fremdriftsplanlegging i sin produksjon. Dette gir en gevinst for HMS og god ressursbruk, som igjen skal resultere i en høyere kvalitet og færre feil. Rent visuelt er det mulig å sammenligne den faktiske status på byggeplass mot modellen på skjerm. Se bilde 2018_03_01 Sandsli 4D som viser status ved inngangen til mars 2018.

Fundamenter og bunnledninger er etablert, og støp av trappehusene til C fløyen er godt i gang. Det er besluttet å bygge «prøverom» av et typisk beboerrom, for å avdekke alle faglige grensesnitt.

7. desember 2017: Byggeprosjektet er i gang.

6. september 2017: Tirsdag 5. september startet arbeidene med å felle trær og rydde tomten til det nye sykehjemmet. Les artikkel her

24. august 2017: Etter avgjort rettstvist om anbudskonkurransen i kommunens favør, kunne Etat for utbygging og den valgte tilbyderen Constructa Entreprenør AS idag inngå kontrakt. Rettstvisten har forsinket prosjektet med ti måneder. Prosjektet ventes ferdigstilt april 2020. Les artikkel om kontraktinngåelsen.

29. september 2016: Reguleringsplan ble godkjent høsten 2015. Prosjektet skal gjennomføres i en totalentreprise. Anbudsdokumenter totalentreprisekontrakt ble lagt ut på Doffin 28.06.2016 og fristen for innlevering av andbud er 7. oktober 2016. Planlagt oppstart for byggearbeider er januar/ februar 2017 og plalagt byggmessig ferdigstillelse er årskiftet 2018/2019. Ibruktagelse vil bli 1./ 2. kvartal 2019. I byrådets forslag til bybudsjett 2017 er det avsatt følgende:

Total avsetning 838,6 mill. kr

Tidligere budsjettert: 55,9 mill. kr.

2017: 320 mill. kr.

2018: 400 mil. kr.

2019: 62,7 mill. kr.

20. mai 2016: Prosjektet skal gjennomføres i en totalentreprise hvor en rådgivergruppering har utarbeidet et lantg fremskredende skisseprosjekt. Rådgivergruppering skal tiltransporteres engasjert entreprenør.

Reguleringsplanen blir lagt ut til 1.gangs høring i nærmeste fremtid. Det vil anslagsvis ta ca. 1 år før den er vedtatt.

Oppstart planlegging av det nye prosjektet vil anslagsvis være 2./3.kvartal 2014 med ibruktagelse 1./2. kvartal 2018.

Prosjektet planlegges gjennomført i en samspillentreprisemodell.

I økonomiplan for 2014-2017 er det avsatt:

2013: 5,7 mill

2014: 20,0 mill

2015: 100,0 mill

2016: 200,0 mill

2017: 195,0 mill

Etat for utbygging prosjektleder: Johnny Berg