Gå tilbake til:
Du er her:

Krav til økonomi

Etat for utbygging har besluttet at det heretter som hovedregel skal stilles krav til tilbyders økonomi i alle konkurranser om kontrakter.

Kravet vil være at tilbyder har en tilfredsstillende økonomi til å gjennomføre kontrakten. I konkurranser om gruppekontrakter vil kravet bli stilt til det foretak som inngir tilbud og som skal signere kontrakten. Hva som anses tilfredsstillende i det enkelte tilfelle vil avhenge av kontraktens lengde og verdi.

Tilbyders økonomi vil bli kontrollert ved innhenting av informasjon via Proff Forvalt kredittinformasjonsselskap. Alle selskaper som har levert regnskap til Brønnøysundregistrene vil være registrert gjennom Proff Forvalt. Før innlevering av tilbud bør tilbyder kontrollere om det ligger informasjon om selskapet i Proff Forvalt (www.forvalt.no).

For utenlandske selskaper vil kravet til økonomi bli kontrollert gjennom analyse av de siste to revisorgodkjente årsregnskaper. Disse tilbydere må oversende regnskapsinformasjon sammen med tilbudet.