Gå tilbake til:
Du er her:

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - kritikk/teoriutvikling, 1. tildeling 2017 er klar.

Årets søknader viser at fagutvikling i form av seminarer, diskusjoner og tekstproduksjon er en viktig del av kunstlivet i Bergen. En ny tendens er at det er mange søknader til kritikersamtaler og podcaster, et tegn på at den muntlige kunstkritikken, og den faglige samtalen rundt og om kunsten ses som særlig interessant i feltet for tiden.

Med grunnlag i «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen 2008-2017» er det i 2017 avsatt kr. 418 000 i bybudsjettet til prosjektsøknader innen teoriutvikling fra det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Ordningen er tverrfaglig.

I retningslinjene for tilskuddsordningen for teoriutvikling innen kunstfagene heter det: Bergen kommune ønsker å styrke den kritiske refleksjonen omkring de ulike kunstartenes rolle i dag. Dette gjelder alle fagområdene innen kunst slik de er inndelt i kommunens øvrige støtteordninger; visuell kunst, litteratur, musikk, scenekunst, tverrestetisk kunst og film. Kommunen vil bidra til å utvikle kunstfaglig refleksjon og formidling gjennom kritikk, kommentar og teoriutvikling. Relevante formater det kan søkes om støtte til er blant annet publikasjoner, nettsteder, seminarer mm. Prosjektene skal reflektere, debattere eller analysere aktuelle kunstfaglige problemstillinger innen nyere kunst eller kunstteori. Det kan også søkes om tilskudd til kompetanseutvikling.

Tendenser i årets søknader

Til søknadsfristen 1. februar 2017 kom det inn 23 kvalifiserte søknader med en samlet søknadssum på kr. 985 620 og en samlet kostnadsramme på kr. 3 906 356. Til sammenligning kom det i 2016 inn 23 kvalifiserte søknader med en samlet søknadssum på kr. 1 191 441 og en samlet kostnadsramme på kr. 6 272 612. I 2015 var tallet 19 kvalifiserte søknader med samlet søknadssum på kr. 800 992, og en total kostnadsrammen er kr. 3 297 432. For 2017 er gjennomsnittlig tildeling på kr. 22 941. Gjennomsnittlig tilskudd i 2016 kr. 21 111 og i 2015 kr. 23 281. Dekningsgraden, søknadssum sett i forhold til avsatte midler i bybudsjettet, er i år 42,4 %, mot 33,6 % i 2016 og 50 % i 2015.

Antallet søknader innen teoriutvikling har holdt seg stabilt høyt de siste 5 årene; i 2013 kom det inn 20 søknader, i 2014 var antallet 18, i 2015 kom det inn 19 søknader, i 2016 kom det inn 23 søknader og i år kom det inn 23 høyt kvalifiserte søknader til fristen 1.februar. Søknadene er gjennomgående grundige, velbegrunnede og faglig sterke. Av de 23 søknadene som er behandlet i denne saken gjelder 5 kunstpublikasjoner, 4 gjelder seminarrekker eller offentlige samtaler rundt kunst og kunstkritikk, 2 av søknadene gjelder nettsteder, 6 søknader gjelder fagpublikasjoner, 2 søknader gjelder fagprogram, 1 søknad gjelder kritikerutvikling og 4 søknader gjelder podcaster. Flere av søknadene gjelder en kombinasjon av disse prosjektene. Søknadene viser altså et bredt spekter av prosjekter innen teori- og kritikkutvikling.

Helt siden ordningen ble startet opp som en prøveordning i 2009 har de fleste av søknadene kommet fra det visuelle feltet, så også i år. De siste årene er det imidlertid en stadig sterkere positiv tendens til at søknadene også kommer fra andre fagfelt, og særlig scenekunst markerer seg sterkt. I år fordeler søknadene seg på følgende måte: 9 søknader fra det visuelle feltet, 4 søknader fra musikkfeltet, 5 fra scenekunstfeltet, 1 tverrfaglig søknader, 1 søknad fra performancekunstfeltet, 1 søknad fra litteraturfeltet og 2 søknader fra tegneseriefeltet. Søknadene som gjelder fagprogrammer og samtaleprogrammer grenser ofte til andre fagområder, og tegner et tydelig bilde av en sterk diskursiv tendens og en tverrfaglig nysgjerrighet innen det profesjonelle kunstfeltet i Bergen. Årets søknader viser videre at fagutvikling i form av seminarer, diskusjoner og tekstproduksjon er en viktig del av kunstlivet i Bergen generelt. En ny tendens er at det er mange søknader til kritikersamtaler og podcaster, et tegn på at den muntlige kunstkritikken, og den faglige samtalen rundt og om kunsten ses som særlig interessant i feltet for tiden. Mange av søkerne arbeider både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og flere av tekstene og publikasjonene er på både engelsk og norsk. Søknadene viser at Bergens profesjonelle kunst- og kulturliv i økende grad er internasjonalt orientert og tar del i internasjonal diskurs og fagutvikling. Videre bekrefter årets søknader at Bergen har en utbredt samarbeidskultur de profesjonelle kunst- og kulturfeltene seg imellom; På langt nær de fleste søknadene gjelder samarbeidsprosjekter i større eller mindre konstellasjoner.

Saksbehandling

Årets søknader er vurdert og behandlet i Byrådsavdeling for klima, kultur og næring – seksjon for kunst og kultur. Søknadsbehandling er utført i tråd med retningslinjer for støtte til tverrfaglig kunst, vedtatt av bystyret i sak 102/16.

I vurderingen er følgende vektlagt: Prosjektets faglige ambisjoner, faglige kvalifikasjoner og kompetanse, nyskaping og relevans, gjennomføringsevne, realistisk og balansert budsjett, og planer for markedsføring. Størrelsen på innvilget tilskuddsbeløp er fastsatt utfra totalrammene for tilskuddsordningen samt en skjønnsmessig vurdering og prioritering innenfor den totale søknadsmassen.

I søknadsbehandlingen er 17 søknader innstilt til tilskudd på til sammen kr. 390 000, mens 6 søknader innstilles til avslag. Det gjenstår dermed kr. 28 000 innen denne tilskuddsordningen til fordeling gjennom resten av året.

Tildelinger 1. runde 2017

Årets innstillinger stimulerer og underbygger kunstfeltenes egne initiativer til teori- og fagutvikling. Det gis tilskudd til blant annet: Kritikersamtaler, foredrag og debatter, podcaster, kunstbøker, manusutvikling til publikasjoner som omhandler utviklingen innen spesifikke fagfelt, fagprogrammer og seminarer, samt en fanzine. Målsetningen er at tilskuddene skal styrke fagfeltene både internt og utad i samfunnet for øvrig.

Følgende 17 prosjekt og aktører mottar tilskudd:

Søker

Søknadstittel

Tildelt beløp

Trond Sätre

Serienett 2017

20 000

VISP

Kritikersamtaler

30 000

Volt

Teori 2017

30 000

Borealis

Borealis - The Expanded Festival 2017

30 000

Kristina Melbø Valvik

Reisen inn i de svevende posisjoner

10 000

DOT v/Ida Nerbø

Bergen Techno Fanzine

15 000

Foreningen av 2007 til fremme for kunst

Kunstjournalen B-post. Evaluering og nylesning

40 000

MAUR PROSJEKTER

MAIA URSTAD HAUAN OG URSTAD: SPRANG - EN KUNSTFAGLIG PUBLIKASJON

25 000

Karoline Skuseth

Manusutvikling "Scenekunstens politiske potensiale"

10 000

Proscen

Produsentenhet for scenekunst ProCast

20 000

BIT Teatergarasjen

REIN Bonus og BITpod

20 000

BIT Teatergarasjen

ZOOMING OUT – Diskursprogram ved Meteor 2017

35 000

Foreningen Ekko

Ekko Publikasjon 2017

30 000

Trude-Kristin Mjelde Aarvik

Bergen Litteraturverksted

20 000

Terese Longva

Verda er blitt så nøyaktig

15 000

Kunstgarasjen

Teoriutvikling Kunstgarasjen 17

20 000

Tag Team Studio

Tag Team Texts 2017

20 000