Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Tverrfaglig prosjekt 2017, 1. tildeling er nå ferdig behandlet.

Årets innkomne søknader dekker et bredt spekter av tverrfaglige prosjekter og samarbeid. Søknadene holdt et høyt faglig nivå, og gjenspeiler et vitalt og profesjonelt kunst- og kulturfelt i Bergen. Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen 2008-2017» er det i budsjettet for 2017 avsatt kr. 815 000,- i frie midler til prosjekt, drift og lokaler innen tverrfaglige og tverrestetiske prosjekter i 2017. Avsetningen er nær en dobling av avsetningen i 2016, med en økning på kr. 400 000. Hovedmålet for fellestiltak, herunder tverrfaglige prosjektmidler, i kunstplanen er som følger: Bergen skal kjennetegnes som en fremtidsrettet kunstnerby, som imøtekommer utviklingen innenfor, og på tvers av, ulike kunstfelt. Fellestiltakene skal bidra til faglig fordypning og kunstnerisk utvikling, for både nykommere og etablerte kunstnere, kunstnergrupper og kulturarbeidere.

Tendenser i årets søknader
Ved hovedsøknadsfristen 1. februar kom det inn 23 kvalifiserte søknader med en samlet søknadssum på kr. 1 692 000. I 2016 kom det inn til samme frist inn 18 kvalifiserte søknader med en samlet søknadssum på kr. 773 600. I 2015 kom det inn 23 kvalifiserte søknader med en samlet søknadssum på kr. 1 460 952, og i 2014 kom det tilsvarende inn 17 søknader med en samlet søknadssum på kr. 762 920,-. Dekningsgraden for tilskuddsordningen, det vil si den totale omsøkte sum sett i forhold til avsatte midler i bybudsjettet, er i år på 48 %. I 2016 var dekningsgraden 53,6 %. Gjennomsnittlig tilskudd per prosjekt i 2017 er kr. 28 000, mot kr. 29 909 i 2016, og kr. 26 300 i 2015. Årets 23 søknader dekker et bredt spekter av tverrfaglige prosjekter og samarbeid, og er velreflekterte og grundige. De fleste søknadene som innstilles med avslag er jevnt over gode, men skiller seg ikke ut blant mange sterke søknader. I enkelte tilfeller er også formidling uklar, eller prosjektet er i en tidlig fase. De 15 søknadene som er innstilt for tilskudd innbefatter blant annet samarbeid mellom billedkunstfeltet og scenekunstfeltet, mellom litteraturfeltet og musikkfeltet, et samarbeid mellom musikere og filmskapere om en video-EP, og tverrfaglige kunstbokprosjekter og en kunstbokfestival.

Saksbehandling
Årets søknader er vurdert og behandlet i Byrådsavdeling for klima, kultur og næring – seksjon for kunst og kultur. Søknadsbehandling er utført i tråd med retningslinjer for støtte til tverrfaglig kunst, vedtatt av bystyret i sak 102/16. Det skal være mulig å søke åpne prosjektmidler hele året, som hovedregel skal det derfor gjenstå et beløp til løpende fordeling gjennom resten av året. I denne runden fordeles kr. 420 000 til tverrfaglig prosjektstøtte, og kr. 300 000 overføres til atelierfellesskapet og fellesverkstedet ALDEA AS som mottar støtte over tilskuddsordningen for prosjektstøtte visuell kunst. Kr. 95 000 gjenstår da til søknader innen visuell kunst utover året. I søknadsbehandlingen har 15 søknader blitt innstilt for tilskudd, og 8 for avslag. Innstillinger og prioriteringer Ved behandling av søknaden er følgende vektlagt: 

  • Faglige kvalifikasjoner og kompetanse
  • Kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetning og fremtidig potensiale
  • Egenart og evne til nyskaping, herunder bruk av nye uttrykksformer
  • Balansert budsjett, og gjennomtenkte planer for markedsføring
  • Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune

I årets innstillinger er det søkt å gi tilskudd til et bredt spekter av tverrfaglige prosjekter, samarbeid og uttrykk. Både lokalt og internasjonalt er tverrfaglige samarbeidsprosjekter og tverrestetiske uttrykk utbredt. Det gis derfor tilskudd til prosjekter med tverrfaglige eller tverrestetiske elementer innen de fleste tilskuddsordningene til Bergen kommune. Denne ordningen gir imidlertid særlig rom for eksperimentelle samarbeid på tvers av kunstfeltene eller samarbeid mellom kunstfeltet og helt andre fagområder. Altså prosjekter som ikke først og fremst skjer innenfor ett bestemt fagområde, men flere samtidig. Denne saken innbefatter blant annet et samarbeidsprosjekt mellom en billedkunstner, filmskapere og en gynekologisk avdeling ved et sykehus, og et eksperimentelt samarbeidsprosjekt mellom en billedkunstner og en programvareutvikler. Også prosjekter som er tverrestetiske, dvs. er en blanding av flere uttrykksformer, får tilskudd fra denne ordningen. Blant annet får et scenekunstprosjekt for podcastformatet tilskudd i denne saken. De 23 innkomne søknadene holdt et høyt faglig nivå, og gjenspeiler et vitalt og profesjonelt kunst- og kulturfelt i Bergen. Tildelinger

Følgende 15 søknader mottar et samlet tilskudd tilsvarende kr. 420 000:

1. Bergen Zines, Bergen Art Book Fair 2017, kr. 50 000

2. Sørensen EDB, Dwelling P(l)aces, kr. 20 000

3. Lars Tørressen arkitektkontor, Hardbakka Ruins 5, kr. 30 000

4. CODA Press, CODA Press, kr. 20 000

5. Cecilia Jonsson, Haem,filmprojekt, kr. 20 000

6. Johanna Lettmayer, IN THE LIBRARY, kr. 20 000

7. ALRÆK PRODUKSJONER, We are all 2 meters tall, kr. 30 000

8. Anders Elsrud Hultgreen, ARTISTSBOOKPROSJEKT 2017, kr. 25 000

9. Hordaland Kunstsenter, Performance for Podcast: A collection of new digital Commissions, kr. 35 000

10. Nattjazz, Nattjazz Ordlyd 2017, kr. 25 000

11. Línt, Línt + Hilstad & Jahnsen «mulm», kr. 20 000

12. Kay Arne Kirkebø, Prosjektstøtte bok2, kr. 20 000

13. Jingyi Wang, Non-capitalist Auction, kr. 35 000

14. Utstillingsguide for Bergen, Utstillingsguide for Bergen, kr. 50 000

15. Stiftelsen Lydgalleriet, Lydgalleriet på nett, kr. 20 000