Gå tilbake til:
Du er her:

Disse har fått tilskudd til profesjonell kunst og kultur

Se listen over tilskuddsmottakere i 2. tildelingsrunde 2019.

Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Bystyret stiller derfor årlig midler til disposisjon for prosjekt- og driftstilskudd. Det er to årlige søknadsfrister: 1. februar og 1. september.

Institusjoner, organisasjoner, produsenter og kunstnere kan søke om tilskudd til blant annet drift, prosjekter, lokaler, arrangementer og internasjonal utveksling. Tilskuddsordningene omfatter alle kunstarter.

Se liste for de ulike fagfeltene (klikk på lenken for å få opp oversikt i PFD):

Fullmakter på kulturfeltet

Byråden for kultur, mangfold og likestilling er gitt fagfullmakter på kulturområdet og ved tildeling av tilskudd. Kommunaldirektør er delegert fullmakter tilsvarende byråden når det gjelder tilskuddsforvaltning, med unntak av tildeling av stipend og priser som forestås av byråden selv. Direktør for fagavdeling kunst og kulturutvikling er delegert fullmakt til å innvilge enkeltsøknader om tilskudd inntil kr. 0,1 mill.

Forvaltning

Søknadene behandles av Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling, i henhold til vedtatte kriterier og retningslinjer, og på bakgrunn av kunstfaglig skjønn og basert på prosjektets kvalitet, egenart, nyskaping og relevans.