Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Kunst og kultur skal være en drivkraft for bysamfunnet, og Bergen skal være en ledende norsk kulturby.

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring - Fagavdeling for kunst og kulturutvikling er byrådets rådgiver og utførende administrasjon på kulturfeltet. Fagavdelingen erstatter fra 1. august 2017 Seksjon for kunst og kultur og Seksjon for arkiv, bibliotek og museer.

Oppgaver

Avdelingen har kommunale oppgaver tilsvarende kulturdepartementet i staten:

  • Avdelingen har et overordnet ansvar for utarbeidelse og oppfølgning av fagplaner innen kulturfeltet. Disse er premisser for kulturarbeid og tilskudd i Bergen kommune. Se planer og rapporter nederst på siden.
  • Avdelingen koordinerer Bergen kommunes kunst- og kulturengasjement, og bidrar til at denne blir sektorovergripende.
  • Avdelingen saksbehandler alle tilskudd til kunst og kultur.
  • Avdelingen legger til rette for og bidrar til videreutvikling, samarbeid og nettverk innen kunst- og kulturfeltene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Avdelingen har overordnet ansvar for kommunal deltakelse i og initiering av større evenementer i Bergen.

Team

Fagavdeling for kunst og kulturutvikling består av tre team:

Team for muséer, kulturvern, samlinger og kulturbygg
Blant ansvarsområdene er kontakt og oppfølging av konsoliderte museer og nyetableringer, frivillig kulturvern, lokalhistorie og samlinger i frivillig regi. Videre har teamet oppfølgingsansvar for kommunale kulturbyggprosjekter, tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg og spillemidler.

Teamet består av teamkoordinator/rådgiver Anita Solbakken, og rådgiverne Solveig Ø. Lavik og Toril Mjelva Saatvedt.

Kontaktinfo finner du her

Team for amatørkultur og frivillighet
Har ansvar for overordnet planarbeid, utvikling og nettverksarbeid på amatørkulturområdet og på frivilligfeltet generelt. Videre har teamet ansvar for kommunens tilskuddsordninger som er rettet mot amatørkulturlivet i Bergen.

Teamet består av teamkoordinator/rådgiver Sølvi Litleskare, og rådgiverne Hilde Jorun Valestrand og Ann-Kristin Nordal-Seljestokken.

Kontaktinfo finner du her

Team for kunst og kulturnæring
Blant ansvarsområdene er kontakt og oppfølging av byens profesjonelle kunstfelt innen alle fagfelt, både det institusjonelle og det frie feltet, og inkludert kulturnæringene. Videre har teamet ansvar for kunstnerisk utsmykning og kommunens tilskuddsordninger til det profesjonelle feltet.

Teamet består av teamkoordinator/rådgiver Synnøve Marie Vik (i permisjon), rådgiverne Anlaug Ersland, Elisabeth Vaule, Trine Lise Nedreås, Sindre Sætre, Camilla Liby Clausen, Linn Helen Kornerud og Mayra Elena Henriquez.

Kontaktinfo finner du her

Aktuelle planer og rapporter

Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030
Kulturstrategi for Bergen kommune 2015-2025
Plan for det profesjonelle kunstfeltet i Bergen 2018-2027
Amatørkulturplan for Bergen 2018-2027
Arkiv, bibliotek og museer i Bergen. Bergen kommunes plan 2012-2021
Plan for frivillighet
Sentrumsplanen 2015-2020
Kulturarenaplan 2019-2030