Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Forvaltningsenhet sone nord har ansvar for å behandle søknader og fatte vedtak om pleie og omsorgstjenester for innbyggere i bydelene Arna, Bergenhus og Åsane. Helse- og sosialfaglig personell behandler søknaden individuelt og i dialog med søker, enten per telefon, i møte eller på hjemmebesøk. Samarbeidet med den som søker om hjelp er viktig for å finne det riktige tjenestetilbudet. Pasienter /brukere som opplever endringer i behov for pleie og omsorgstjenester må også henvende seg til forvaltningsenheten. Ved tildeling av pleie og omsorgstjenester er målet er å bidra til at søker blir så uavhengig og selvhjulpen som mulig i hverdagen, og det legges vekt på: - at hjelpen ytes som hjelp til selvhjelp - hva søker kan klare selv - hva andre i husstanden kan klare (for eksempel ektefelle, samboer eller voksne hjemmeboende barn) - hva søker og ansatte kan gjøre sammen - hva ansatte kan hjelpe søker med Innen 4 uker skal forvaltningsenheten fatte et vedtak om hvilken hjelp søker får eller om søker får avslag på søknaden om pleie og omsorgstjenester. Pasienter /brukere som innlegges på sykehus eller reiser bort må melde om dette til den enheten de mottar tjenesten fra. Endringer i middagslevering meldes til hjemmesykepleien.