Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

I Bergen kommune er Fredheim kurs- og aktivitetshus et byomfattende kommunalt treffsted. Vi tilbyr kurs og aktiviteter for mennesker som sliter psykisk.

Salutogense: Aron Antonovsky (1923-1994) er opphavspersonen til begrepet salutogenese. Begrepet ble skapt gjennom forskning hvor han fokuserte på hvilke faktorer det er som skaper helse. Salutogenese står i motsetning til patogonese som fokuserer på hvilke faktorer som skaper sykdom. (ref. FOU-notat «Samtale om hverdagen» av høgskolelektor Eva Langeland).

RECOVERY,eller bedringsprosesser, kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser (ref. www.NAPHA.no)

Erfaringer fra et kurs- og aktivitetshus i Bergen kommune, viser at meningsfylt hverdag har positiv innvirkning på mennesker med psykiske helseplager.

Høsten 2013 ønsket en å se nærmere på sammenhenger mellom hva vi gjør i praksis opp mot teorien - Salutogen tilnærming. Hvordan kan vi underbygge tilbudet vårt med forskningsbasert kunnskap, selv om det ikke er behandling vi tilbyr?

Hvem er vi
Kurs- og aktivitetshuset holder til i en stor ærverdig gammel villa like i nærheten av sentrum. Vi har i 30 år gitt et tilbud som bygger på mestring og hva mennesker kan klare til tross for sykdom. De siste årene har vi hatt i snitt ca. 4500 besøk årlig. Vi kan ta imot flere.

Faglig fokus - Salutogen tilnærming
Vi er 5 fast ansatte og 2 medarbeidere med brukererfaring i reduserte stillinger. Vi har vårt daglige oppmerksomhet på å se ressurser og fremme mestring hos brukerne. I dette arbeidet ser vi tydelige sammenhenger til en Salutogen tilnærming. Når mennesker mestrer tenker vi at det kan føre til en personlig recovery, eller bedringsprosess. Brukerne får mer selvtillit, og tør å utfordre seg mer og gjerne prøve nye ting.

Gjennom vårt arbeid med å se på sammenheng mellom teori og hva vi gjør i praksis, har vi blitt bevisstgjort viktigheten av hvordan vi stiller spørsmål når vi tenker at vi har en Salutogen tilnærming. Eksempelvis: Når et menneske forteller om hva de har mestret, så kan man stille spørsmål som ”Hva var det som gjorde at du klarte dette?” Vi prøver å få tak i ressursene den enkelte har som fører til at vedkommende mestrer, og som igjen kan ha overføringsverdi til andre sammenhenger.

Vi er blitt bevisst på at det å stille gode spørsmål til refleksjon, kan være med å sette i gang positive tankeprosesser hos den enkelte. Vi tenker mer over hva de ulike menneskene kan bidra med på huset, som igjen kan være med å bidra til en personlig recovery prosess for deltageren. Mennesker får større tro på seg selv når man opplever mestring, og tør å prøve nye ting. Det fører til at man står opp for seg selv på en annen måte.

Vi har sett viktigheten av å koble forskningsbasert kunnskap, til det vi driver med, uavhengig av om man driver behandling, eller det ”bare” er å anse som aktivitetstilbud. Forskning gir faglig ståsted, retning og trygghet, for at vi kan tilby et godt sted å være. Forskning gjør at man kan sette det man driver med i et utvidet perspektiv.

Tilbud om kurs
Vi leier inn profesjonelle instruktører på oppdrag for å holde ulike kurs. Instruktørene har ikke helsebakgrunn. Vi tilbyr pr. i dag skriverkurs, malerkurs, keramikkurs, datakurs, sanggruppe og samspillsgruppe.

Gruppene møtes ukentlig 2-3 timer. På semesterkursene er det 10-12 deltagere tilmeldt. Det er 7-8 deltagere som møter hver gang. Deltagerne betaler en liten semesterkursavgift. Kursene er lagt opp etter individuell veiledning, som fungerer bra når det er slik at ikke alle deltagerne klarer å komme hver gang.

Tilbud om Drop-in grupper og treffsted
De to siste årene har vi utviklet drop-in tilbud som drives av personale, etter brukernes etterspørsel og behov.

Noen trenger et fast ukentlig tilbud, og andre trenger å kunne komme når de klarer det.

Våre drop-in tilbud er: Maling, keramikk, sy/tekstil, hagearbeid, turgrupper, svømming og matgrupper. Nye tilbud kan utvikles.

Vi har også et sosialt treffsted tilbud til mennesker som har Aspergerdiagnose ca. hver tredje fredag. Alle tilbudene har varighet av 2-3 timer ukentlig. Drop-in gir mulighet for å prøve noe nytt helt uforpliktende. Det gir en mulighet til å oppleve mestring og få en positiv opplevelse. Brukerne uttrykker at det et viktig og verdifullt fellesskap og tilhørighet som oppstår når man gjør ting sammen, enten man spiser felles lunsj/middag eller gjør en aktivitet.

Tilbud om innenlands- og utenlandsturer
Vi arrangerer hvert år ukesturer og dagsturer m/personale. Ukesturene går til ulike steder i Danmark og til Golsfjellet. Et år var vi også i Spania.

Årlig reiser vi til en liten øy, Rongevær, i Austrheim kommune. Her lever man på enkelt vis ute i havgapet. Brukerne gir tilbakemelding om at dette er turer de gleder seg veldig til. Mellom 15 og 20 brukere er med på disse turene. Vi legger også til rette for vår- og sommerdagsturer.

Hvem benytter våre tilbud
Vårt tilbud blir benyttet at mennesker som sliter psykisk i hverdagen. De er hjemmeboende eller bor i bofelleskap. I starten trenger gjerne han/hun følge av noen i helsevesenet, pårørende eller støttekontakt for å komme til oss. Man trenger ikke egen henvisning.

Vårt mål er at når de kommer til oss, skal mennesker få oppleve et løft i hverdagen gjennom meningsfulle aktiviteter.

Fokus på å skape et godt sted å være
Vi snakker med brukerne av huset om hvordan vi kan gjøre hverdagen bedre for hverandre. Det er enighet om at det å snakke om sykdom, ikke hjelper. Vi prøver å hjelpe hverandre til å snakke om gode ting i hverdagen. Vi snakker om hvordan vi ønsker å ha det på huset. Hvilken innstilling, holdninger og verdier man har, påvirker kulturen. Alle er ansvarlig for å bidra til en god stemning, og holde hverandre på et godt og utviklende spor. Vi ønsker at brukerne skal ha det bedre når de går fra huset enn når de kom.

Steg for steg
Det begynner gjerne med at brukeren trenger en fagperson eller pårørende som han/hun har tillit til for å komme på omvisning og se hvilket tilbud vi har. Dernest trenger deltageren gjerne følge noen ganger for å etablere kontakt med tilbudet. Andre kan trenge hjelp over tid for å etablere kontakt. Vårt fokus er ikke diagnose, men hva vedkommende har ønske om å komme i gang med. Det kan være nok i første omgang å bare komme til oss. Neste steg for deltageren kan være å forsøke noen av våre mange drop-in tilbud. Etter en tid kan det å melde seg på et semesterkurs være aktuelt.

Tydelige rammer skaper trygghet
Vi jobbet ett år med å lage trivselsregler i samråd med brukerrådet på huset. Trivselsreglene er et viktig verktøy for personalet og deltagerne på huset, slik at man kan vise til disse reglene når noe oppstår. Gode rammer bidrar til trygghet og forutsigbarhet for alle.

Brukerinvolvering og medvirkning
Når brukerne blir involvert og får tillit, tenker vi at det er med å bidra til en personlig recovery, eller bedringsprosess. Vi ser at deltagerne vokser på å få oppgaver de mestrer, at de får utfordret seg og klarer ting. Det gir et løft, som får ringvirkninger til andre områder.

Brukerråd
Vi har brukerråd på huset der brukere kan engasjere seg og påvirke det som skjer på huset. Vi har sammen brukt 3-4 år på at brukerrådet nå er selvdrevet av 8 brukere, hvorav en leder møtene og en skriver referat.

Det var medarbeidere med brukererfaring som startet og etablerte brukerråd på huset. Nå møtes brukerrådet en gang hver måned. I tillegg arrangerer de allmøter for alle brukerne av huset hver annen måned. Det er viktig med dialog med det faste personalet på huset, derfor er en fra personale med på møtene.

Erfaringer vi har gjort oss
Erfaringene vi har gjort oss er at deltagerne trenger et trygt, forutsigbart og variert tilbud etter hva man klarer. Når man starter å bruke vårt tilbud, kan det være en stor nok utfordring i det hele tatt å klare å komme til oss. Noen brukere trenger kortere tid for å etablere kontakt, og andre lengre tid før de opplever seg trygg nok til å komme alene til oss. Vi er avhengig av at fagfolk som arbeider i psykisk helse i kommunen, distriktspsykiatriske senter, sykehus, fastleger og psykologer bruker sin tid på å hjelpe folk med å komme i gang hos oss. Det er en verdifull investering i bruk av tid i det å hjelpe mennesker til å skape mening i hverdagen sin.

Vi har arbeidet med å markedsføre oss bedre for å nå ut med vårt tilbud. Høsten 2013 fikk vi bedre kommunale internettsider over bedre oversikt over tilbudet vårt. Videre har det kommunale tilbudet «Kunst, kultur og psykisk helse» v/Livelin Remme, utarbeidet en oversikt over alle tilbud innenfor psykisk helse i Bergen kommune høsten 2013. Oversikten ligger tilgjengelig på www.kkph.no. Vårt aktivitetshus bør videre se på hvordan vi kan nå enda bedre ut med vårt tilbud til de som bør vite oms oss. For eksempel fastleger, distriktspsykiatrisk senter, sykehus med flere.

Vi møter menneskene som kommer til oss med respekt og likeverdighet. Diagnosen har ikke betydning, vi er opptatt av menneskets ressurser. Mange brukere sier de setter pris på at de kan lufte vanskelige tanker der og da med personalet. Noe som gjør at de kan klare å fokusere på noe positivt etterpå. Er problemene store så hjelper vi gjerne med kontakt i hjelpeapparatet.