Informasjon om nasjonale prøver

Nasjonale prøver for 5., 8. og 9. trinn gjennomføres i 2023 fra 4. september - 29. september

Til foreldre/foresatte med barn på 5. trinn. 

Nasjonale prøver er:

 • elektroniske prøver i lesing, regning og engelsk

 • prøver i regning som kan tas på tegnspråk 

• prøver i regning og lesing som kan tas med punktskrift 

Disse prøvene gir resultat om elever på individ-, gruppe- og skolenivå. Resultatene gir òg informasjon til lokale og nasjonale myndigheter. 

Hvordan skal prøvene brukes?

 • Lærerne skal bruke resultatene til å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring.

 • Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. 

• Forskere kan søke om å få utlevert resultat fra nasjonale prøver til bruk i forsking. 

Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærere og skoleledere trenger for å utvikle skolen videre. Prøver gir ikke svar på alt. Resultatene fra de nasjonale prøvene gir et avgrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. En må derfor alltid se resultatene i sammenheng med annen relevant informasjon en har om skolen, kommunen og elevene. 

Hva slags oppgaver skal elevene løse? 

Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivå. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver. Det er veldig få elever som får alt riktig på prøven, noen får ingen. Det er fordi vi må ha noen ordentlig vanskelige oppgaver som de aller beste kan bryne seg på. 

På www.udir.no ligger det eksempler på oppgaver som brukes i de nasjonale prøvene. Her finnes også tidligere elektroniske nasjonale prøver i engelsk og regning. Prøvene er elektroniske, og de består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal elevene velge ett av flere svaralternativ. 

Hovedregelen er at alle elever skal delta på nasjonale prøver. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver.