Gå tilbake til:
Du er her:

Nasjonale prøver

Hver høst gjennomfører vi nasjonale prøver på skolen. Nasjonale prøver er ikke for å rangere elever eller skoler, men for at skolen skal kunne hjelpe elevene bedre med hva de bør arbeide mer med

Hvorfor nasjonale prøver?

Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Hvem skal gjennomføre hvilke prøver?

Elever på 5. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.  Hovedregelen er at alle elever skal delta.

Hva slags oppgaver skal elevene løse?

Alle prøvene blir gjennomført elektroniske. Prøvene består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal eleven velge ett av flere svaralternativer. Prøvene er satt sammen av lette, middels og vanskelige oppgaver for å gi informasjon om elevenes ferdigheter på alle nivåer. På www.udir.no er det eksempler på oppgaver som brukes i de nasjonale prøvene. Her ligger også fjorårets elektroniske nasjonale prøver i engelsk og regning.

Bruk av resultatene

Eleven og foreldre får tilbakemelding fra læreren om resultatene fra prøvene når resultatene er klare. Resultatene skal skal gi et grunnlag for å vurdere hva elevene bør arbeide mer med. Resultatene skal sees i sammenheng med annen informasjon om elevene, og de skal brukes i arbeidet med tilpasset opplæring og underveisvurdering. 

Lærerne på trinnet, skoleledelsen og Utdanningsdirektoratet har tilgang til resultatene på elevnivå. Alle har taushetsplikt om prøveresultatene til de enkelte elevene og det stilles strenge krav til at elevenes personvern blir ivaretatt. Resultatene fra prøvene brukes i analyser som skoleeier og skoleledere skal bruke i arbeidet med å utvikle kvaliteten på skolene.

Utdanningsdirektoratet kan gi forskere tilgang til resultatene.

Når gjennomføres prøvene høsten 2020?

Nasjonale prøver blir gjennomført i perioden 31.august til 25.september.

Har du spørsmål?

Les mer om nasjonale prøver på www.udir.no/nasjonaleprover eller https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/grunnskoleopplaring/nasjonale-prover