Gå tilbake til:
Du er her:

Dette bør du vite som leverandør til Bergen kommune

Det stilles krav om at leverandører til Bergen kommune skal etterspørre varer og tjenester som er produsert på en samfunnsansvarlig måte. Med dette menes at økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn blir ivaretatt i hele anskaffelsesprosessen og gjennom hele leverandørkjeden.

Lov om offentlige anskaffelser definerer krav til kommunens anskaffelsesprosesser. Loven sier noe om krav til kunngjøring, frister, dokumentasjon, spesifisering av ytelser og tildelingskriterier, kontrakt og klageadgang. Lovens § 5 om Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn krever at offentlige virksomheter innretter sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, samt fremme klimavennlige løsninger og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Offentlige oppdragsgivere kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold.

Anskaffelsesstrategien skal bistå Bergen kommune med å gjennomføre formålstjenlige og kostnadseffektive anskaffelsesprosesser som gir gode og samfunnsansvarlige løsninger.


Bergen kommunes anskaffelsesstrategi er bygget opp rundt 6 mål/satsingsområder:

  • Kommunens anskaffelser skal organiseres effektivt, med avklarte roller og rett kompetanse
  • Kommunens anskaffelser skal dekke brukernes behov og ha riktig kvalitet
  • Kommunens anskaffelser skal bidra til innovasjon og markedsutvikling.
  • Bergen skal være en foregangskommune for samfunnsansvar i sine anskaffelser.
  • Kommunen skal opptre profesjonelt og ryddig i møte med leverandørmarkedet.
  • Bergen kommune skal være en relevant og attraktiv samarbeidspart på anskaffelsesområdet

Bergen kommune er godkjent som medlem i Initiativ for etisk handel. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Kommunens konkurranser om offentlige kontrakter lyses ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Etisk standard for Bergen kommune gjelder for alle som utfører arbeid for kommunen, herunder innleide konsulenter, og følger som vedlegg til kontrakt. Leverandører til Bergen kommune må gjøre seg kjent med den etiske standarden og utøve en forretningsetikk innenfor rammene av standarden.

Mulige konsekvenser når leverandør begår lovbrudd:

Det følger av Bergen kommunes standardkontrakt pkt. 7.11.5 at kommunen har rett til å heve kontrakten med umiddelbar virkning dersom Leverandøren er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, eller er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel.

Forskrift om offentlige anskaffelser § 24-2 (2) har bestemmelse om når kommunen har plikt eller rett til å avvise leverandører fra fremtidige konkurranser når leverandør blant annet er rettskraftig dømt eller har vedtatt forelegg for korrupsjon.

Antikorrupsjon, herunder kundepleie

Bergen kommune er avhengig av et godt omdømme og tillit, og aksepterer ingen former for korrupsjon. Bergen kommune er medlem av Transparency International Norge.

Anskaffelsesstrategien inneholder tydelige bestemmelser knyttet til forebygging og bekjempelse av korrupsjon. Gjennom informasjon og risikoanalyser jobber kommunen aktivt for å unngå at ansatte blir involvert i korrupsjon. Bergen kommune har utarbeidet en håndbok for forebygging av korrupsjon og en antikorrupsjons plakat (se vedlegg). Det er også etablert et internt nettverk for forebygging korrupsjon.

Se Bystyresak 69/19 for oppsummering av det arbeidet som er gjort.

Det fremgår av standardkontrakt for Bergen kommune at leverandør ikke skal tilby Oppdragsgiver eller representanter for Oppdragsgiver gaver eller gavelignende varer eller tjenester i tilknytning til kontraktsforholdet. Tilsvarende prinsipp vil gjelde i kommunens øvrige kontraktsforhold der det ikke er naturlig å benytte kommunens standardkontrakter.

Arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er også en viktig del av anti-korrupsjonsarbeidet. Samarbeid med Skatt Vest, bruk av SAS analyseverktøy og oppfølging av utvalgte leverandører er med på å avdekke lovbrudd inkludert korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser.

Habilitet og interessekonflikter

Bergen kommunes etiske standard stiller krav om at leverandører til Bergen kommune er habile når de utfører oppgaver i kommunen, og leverandører må ikke ha noen interessekonflikter i forhold til kommunens interesser. Leverandør må uten ugrunnet opphold kontakte Oppdragsgiver dersom det oppstår situasjoner som kan påvirke habilitet eller kan medføre mulige interessekonflikter.