Gå tilbake til:
Du er her:

Bruk av lærlinger hos Bergen kommunes leverandører

Bergen kommune som offentlig innkjøper ønsker å motvirke arbeidslivskriminalitet og gi seriøse leverandører et fortrinn. Vi utvider nå listen over fagområder som skal omfattes av lærlingeklausul i kommunens tjeneste- og bygg- og anleggskontrakter (jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 3-11).

Bergen kommune skal som hovedregel stille krav om lærlingeklausul innen følgende fagområder:

- helsearbeiderfag

- barne- og ungdomsarbeiderfag

- kjøretøy/bilfag

- sikkerhetsfaget

- elektrofag

- bygg- og anleggsfag (herunder renholdsoperatørfaget, murer, maler, tømrer, snekker, rørlegger m.fl.)

Listen er bearbeidet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra Hordaland fylkeskommunes fagopplæringskontor, Aksjon lærebedrift, NHO Hordaland, LO Hordaland, byggetatene og helseseksjonen i Bergen kommune. I tillegg har NHOs kompetansebarometer, Utdanningsdirektoratets statistikk over hvor det mangler læreplasser og SSBs framskrivinger for tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft blitt vektlagt.

10. september ble ny liste over hvor elever mangler læreplass publisert på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Per i dag ser det ut til å være et behov for læreplasser innen alle fag. Kun 42 % av elevene har per 1. september 2015 fått læreplass i Hordaland. Hordaland utpeker seg i negativ forstand, og har godkjent 176 færre lærekontrakter i 2015, sammenlignet med tall fra august og september 2014.

Bergen kommune mener at det kan benyttes lærlingeklausul innen alle fag, men har valgt en mellomløsning der vi spesifikt trekker fram de fagområdene som er mest relevant i Bergen kommunes kontrakter. Det er ingenting i veien for å kreve lærlingeklausul også innen andre fagområder enn de nevnte.

Listen vil bli ajourført to ganger per år, innen 15. september og innen 15. mars.

Det skal benyttes lærlingeklausul når arbeidene skal utføres i Norge. Kravet gjelder både norske og utenlandske leverandører. Lærlingekravet må være relevant i forhold til kontraktens omfang og de arbeidsoppgaver som kontrakten gjelder. Kontrakten må være av en viss varighet og det vil sjelden være aktuelt for kontrakter med verdi under 500 000,-

Leverandøren skal levere en plan for bruk av lærlinger. Kommunen skal godkjenne leverandørens plan og se til at denne er tilfredsstillende. Kommunen skal også se til at planen overholdes.