Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune støtter nye bestemmelser om begrensning av leverandørkjeder og om subsidierte kontrakter.

Våren 2015 gjennomførte Nærings- og fiskeridepartementet en stor høringsrunde for å få innspill til sitt forslag til revisjon av Lov om offentlige anskaffelser og til forslag om nye anskaffelsesforskrifter

Bergen kommune gav et fyldig høringssvar, som ble vedtatt enstemmig av Komite for finans i møtet 12. mai 2015, sak 66/15 (byrådssak 158/15).

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i begynnelsen av desember 2015 ut på supplerende høring forslag om noen nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og i ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene. Det ble forslått en ny bestemmelse om begrensning av antall ledd i leverandørkjeden i visse kontrakter og en videreføring av bestemmelsen om subsidierte kontrakter i gjeldende regelverk.

Fristen for innsendelse av høringssvar til departementet var 22. januar 2016. I sitt møte 21. januar fattet byrådet vedtak om kommunens høringssvar.

Byrådet støtter i det store og hele departementets forslag, men har likevel enkelte kommentarer. Blant annet ønsker byrådet at departementet avklarer muligheten for at det lokalt fastsettes enda strengere regler om begrensning av antall ledd i leverandørkjeden enn reglene i den foreslåtte bestemmelsen i forskriftene. Byrådet ber også departementet om å avklare hvordan reglene om subsidierte kontrakter skal forstås når det er flere separate kilder for den offentlige støtten.

Her kan du lese departementets høringsnotat og Bergen kommunes høringssvar. Byrådssak 1018 /16