Gå tilbake til:
Du er her:

Farlig avfall

Fra 1. mai 2016 skal deklarering av farlig avfall bare skje elektronisk. Fra denne dato er det ikke lenger mulig å deklarere farlig avfall på papirskjema.

Deklarering av farlig avfall skal skje på nettsiden til avfallsdeklarering.no. Det finnes to muligheter for gjøre dette: Enten må den kommunale enheten selv foreta deklareringen, eller man kjøper deklareringstjenesten hos BIR Bedrift AS. Per deklarering fakturerer BIR Bedrift AS kr 200,- eks mva.

Hvis man vil foreta deklareringen selv, må alle kommunale enheter som har farlig avfall, utpeke en egen administrator. Resultatenhetsleder, daglig leder eller andre med virksomhetsansvar må delegere rollen som administrator via Altinn. Det er utarbeidet egen veileder for hvordan du får tilgang til dette området i Altinn.

Brukerveiledning til delegering av roller i Altinn

Oversikt over hva som er definert som farlig avfall finner du i avfallsforskriftens § 11. Avfallsforskriften, veileder med videre finner du på nettsidene til avfallsdeklarering.no.

Hva regnes som farlig avfall

I henhold til NS 9431-2011: Klassifikasjon av avfall, omfatter farlig avfall hovedsakelig (men ikke uttømmende opplistet) følgende avfallsfraksjoner:

 • olje, oljeprodukter, oljefiltre, oljeforurenset masse
 • løsemidler
 • maling, lim, lakk
 • kvikksølvholdig avfall
 • blyakkumulatorer og usorterte batterier
 • CCA- og kreosotimpregnert trevirke
 • syrer og baser
 • PVC-avfall
 • isolerglassruter
 • asbest
 • utgåtte brannslokkingsapparater
 • radioaktiv avfall

En komplett opplisting av farlig avfall finner man i Norsk Standard 9431-2001.