Gå tilbake til:
Du er her:

Ny forskrift om lærlinger ved offentlige anskaffelser – byrådet vil gå lenger enn departementet foreslår.

Byrådet har vedtatt høringsuttalelse til utkast til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser. Byrådet mener at forskriften bør stille krav om bruk av lærlinger i flere kontrakter enn forslått i forskriftsutkastet.

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring utkast til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser. Høringsfristen er 16. oktober i år. Forskriften utfyller bestemmelsen i § 7 i den nye loven om offentlige anskaffelser om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i visse kontrakter. Nå har byrådet fattet vedtak om høringsuttalelse fra Bergen kommune. På flere punkter ønsker byrådet at forskriften skal gå lenger i å stille krav om bruk av lærlinger enn det departementet har foreslått.

Byrådet ønsker at regelverket også skal omfatte private bygge- og anleggskontrakter som subsidieres av det offentlige med mer enn 50 %. Også visse varekontrakter bør inkluderes i plikten til å kreve bruk av lærlinger.

I utkastet til forskrift opereres det med ulik terskelverdi for statlig virksomhet og andre oppdragsgivere. Byrådet mener at det bør etableres en felles terskelverdi for alle oppdragsgivere, som bestemmer når plikten til å stille krav om bruk av lærlinger inntrer. Denne terskelverdien bør settes lik den nye, nasjonale terskelverdien på 1,1 millioner kroner eks. mva.

Forskriften får anvendelse på områder hvor det er særlige behov for læreplasser. Departementet legger opp til en løsning hvor vurderingene i forhold til dette vilkåret må gjøres av den enkelte oppdragsgiver. Byrådet mener at departementet selv må forta disse vurderingene, slik som det er forutsatt i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Byrådet er også opptatt av om det vil være mulig å stille krav om lærlinger også når minstevilkårene i forskriften ikke er oppfylt. Dette går ikke klart frem av høringsnotatet og forskriftsteksten. Hvis minstevilkårene i forskriften må være oppfylt for å kunne stille krav om lærlinger, innebærer det en innskrenkning av kommunens handlingsrom i forhold til de retningslinjene som byrådet har fastsatt for bruk av lærlingeklausul i Bergen kommunes kontrakter.

Departementet legger opp til at den nye forskriften skal tre i kraft fra og med 1. januar 2017, samtidig med resten av det nye anskaffelsesregelverket.

Byrådets høringsuttalelse finner du her.