Gå tilbake til:
Du er her:

Endringer i bruk av lærlingeklausul i kontraktene

Bergen kommunes retningslinjer for bruk av lærlingeklausul i kontraktene har hittil vært basert på de føringer som ble gitt i byrådssak 1425/14 og påfølgende administrative vedtak. Hovedinnholdet er likt, men det er nå justert og oppdatert ihht. nytt regelverk.

Her oppsummeres hovedendringene som nå er implementert i Bergen kommunes vilkår og prosedyre:

• Plikten inntrer ikke på kontrakter av kortere varighet enn 3 måneder

• Plikten inntrer ikke på kontrakter av verdi under 1,75 mill eks. mva.

• Krav om bruk av lærling skal som hovedregel stilles på «programnivå». Dvs. at det stilles krav om bruk av lærling på utdanningsprogrammet «bygg- og anleggsteknikk» heller enn på lærefaget «murerfag» eller «rørleggerfag».

• Vi vil ikke lenger henvende oss til interne og eksterne aktører for innspill til hvilke fagområder som skal være omfattet, da det ihht regelverket kun skal baseres på Udirs statistikk. Samtlige fagområder er per i dag omfattet av plikten

• Det er utarbeidet veiledende kontraktsvilkår for rammeavtaler/DPS (i tillegg til ordinære kontrakter)

• Oppfølging og dokumentasjonskrav er noe forenklet

• Sanksjonsbestemmelsene er noe endret

• Veiledende sats for bruk av lærlinger på kontrakten er hevet fra 7 - 10 % av arbeidede timer

Endringene gjelder for alle kommunens enheter.

Ta kontakt med Innkjøp konsern ved spørsmål eller nærmere informasjon om endringene.