Gå tilbake til:
Du er her:

Avklaring om hvilke former for yrkesrettet opplæring som kan anses å oppfylle lærlingeklausulen i anskaffelsesregelverket

Etter initiativ fra Bergen kommune har Kunnskapsdepartementet nå avklaret hvilke former for yrkesrettet opplæring som kan anses å oppfylle lærlingeklausulen i anskaffelsesregelverket.

Departementet legger til grunn at følgende ordninger sidestilles med et ordinært lærlingeløp:

  • Lærekandidat. Dette er en person som har mål om å ta et kompetansebevis, som er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev. Dette kan være et alternativ for de som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev.
    Du kan lese mer om lærekandidatordningen her
  • Praksisbrevkandidat. Dette er et toårig opplæringsløp for den som ønsker en mer praktisk, yrkesfaglig videregående opplæring der mye av opplæringen skjer ute i en bedrift. Ordningen er spesielt rettet mot de som etter endt ungdomsskole har lite motivasjon for ordinær skole og ser at det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev.
    Du kan lese mer om praksisbrevkandidatordningen her.
  • Kandidat til fagbrev på jobb. Dette er en ny ordning som kom høsten 2018, der voksne som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette
    Her kan du lese mer om ordningen for fagbrev på jobb
  • Departementet legger også til grunn at ordningen for praksiskandidater ikke kan sidestilles med lærling i forståelsen av anskaffelsesloven § 7 og i forskrift om plikt til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Dette er fordi praksiskandidater ikke deltar i formell opplæring, de har ingen kontrakt med bedriften om opplæring og bedriften trenger ingen offentlige godkjenning.Det er viktig å legge merke til forskjellen på praksiskandidat og praksisbrevkandidat; -bare den siste av disse to inngår i lærlingebegrepet, i henhold til departementets avklaring.Departementets avklaring innebærer at der hvor det stilles krav om lærlinger i en kontrakt, kan dette kravet oppfylles ved bruk av en av de fire ordningene som anses å inngå i begrepet «lærling» i anskaffelsesloven § 7:-Lærling-Lærekandidat-Praksisbrevkandidat-Kandidat til fagbrev på jobbDette gjelder også i allerede inngåtte kontrakter, med mindre kontraktens ordlyd åpenbart begrenser hvilke ordninger som kan benyttes.Difis veiledning om lærlingeklausul vil bli oppdatert i henhold til den avklaringen som departementet nå har foretatt.Vedlagt brev fra Kunnskapsdepartementet