Gå tilbake til:
Du er her:

Verktøykasse for universell utforming er klar

Innkjøpsavdelingen i Bergen kommune har i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og kommunene Time og Klepp laget et verktøy slik at offentlige oppdragsgivere enkelt og korrekt kan hensynta universell utforming i anskaffelsesprosessen. Bli kjent med den nye verktøykassen.

  • Universell utforming innebærer å oppnå likestilling og deltakelse for alle ved å fjerne hindringene og sørge for at nye ikke oppstår.
  • Mennesker med nedsatte funksjoner er en stor og uensartet gruppe. De har mange forskjellige behov.
  • Mange opplever redusert funksjonsevne i deler av livet. Det kan for eksempel være under svangerskap, perioder med sykdom eller skader eller i alderdommen.
  • Flere mennesker har også permanent nedsatt funksjonsevne, på grunn av astma eller allergi, nedsatt evne til å oppfatte informasjon, redusert bevegelighet eller problemer med syn og hørsel

Løsninger som er utformet med tanke på mangfoldet i befolkningen og som ivaretar hensynet til universell utforming, vil være funksjonelle og ha kvaliteter som alle vil ha nytte og glede av. Konkrete løsninger som er nødvendige for noen, er gode for alle.

Stortingsmelding om gode innkjøp
8. mai 2009 la regjeringen frem stortingsmelding nummer 36 "Det gode innkjøp". Her uttrykkes det klart at offentlige virksomheter har et ansvar for at universelle løsninger vektlegges i innkjøpene.

«Gjennom sine innkjøp legg offentlege verksemder mykje av grunnlaget blant anna for korleis offentlege bygg vert utforma, korleis offentlege tenester stettar innbyggjarane sine behov og føresetnader, og korleis arbeidsplassar i offentleg sektor vert tilrettelagde for dei tilsette.

Ved å leggje vekt på universelle løysingar når eit innkjøp skal planleggjast, kan det sikrast at løysingane dekkjer behova frå alle grupper brukarar. Universelle løysingar gir mindre trong for alternative løysingar, endringar, utvidingar og andre tilpassingar.»

Stortingsmeldingen omtaler også det nettbaserte verktøyet "Universell utforming i offentlige anskaffelser".

Et elektronisk hjelpemiddel
Verktøyet er utviklet som et elektronisk hjelpemiddel for offentlige oppdragsgivere, og har nettadressen www.universelleanskaffelser.no

Verktøyet bygger på regelverket om offentlige anskaffelser. Det er bygget opp slik at den enkelte oppdragsgiver skal kunne hente relevante momenter og aktivt bruke dette i anskaffelsesprosessen

Det nye verktøyet ble høytidelig åpnet av fylkesordfører i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg. Innkjøpsavdelingen i Bergen kommune, ved Diana Snibsøer, har hatt prosjektlederansvaret.

.