Gå tilbake til:
Du er her:

Skoleskyss 2021/2022 - Oppdatert 07.05

Fra høsten 2021/2022 skal et nytt saksbehandlingssystem for søknad om skoleskyss tas i bruk i Bergen kommune.

NB! Viktig endring om skoleskyss for neste skoleår. Informasjonsskrivet som dere finner under kommer også hjem i ranselpost til alle.

Endring av søknandssystem for skoleskyss skjer i forbindelse med at vi etter fylkessammenslåingen til Vestland fylke, har behov for et felles system for skoleskyss.

Alle elever må registreres på nytt i Skyss Elev. Det betyr at søknader med bl.a legeerklæring og avtaler om delt bosted må legges inn på nytt. Ved delt bosted gjelder retten til fri skoleskyss fra begge foresatte og til/fra skolen etter reglene i opplæringsloven kapittel 7, dersom det foreligger en gyldig samværsavtale.

For at samværsavtalen skal være tilfredsstillende, må begge foresatte underskrive på at de har eleven boende etter en forutsigbar ordning, og beskrive hvordan det faste opplegget er for begge bostedene. Skoleskyss blir kun innvilget dersom dette foreligger.

Dere finner mer informasjon om skoleskyss på https://www.skyss.no/skoleskyss. Dere finner også informasjon og søknadsskjema på skolens hjemmesider.

Det er kommet endringer i ansvar for saksbehandling av søknader. Søknader skal følge søknadsgrunnlaget – og avhenger ikke av hvilken skole eleven går på (se skjema under).

 
 

Dersom dere mener at en elev har rett på gratis skoleskyss må dere kontakte skolen. Det er skolen som søker om skoleskyss på vegne av elever. Det er også mulig å søke om tilrettelagt skyss på hele eller deler av strekningen. For elever som ikke går på nærskolen sin har kommunene mulighet til å sette vilkår om egenbetaling av skoleskyss ved skolebytte.

Skolen søker automatisk på vegne for elever som bor:

Valle:
Elever som bor på strekningen Sandvenkrysset - Valle får gratis skoleskyss t.o.m 4.trinn.

Hamre:
Det er nå kommet fortau i Hamrevegen – og fra høsten 2021 vil elever i Hamrevegen få gratis skoleskyss t.o.m 4.trinn. Elever som bor lenger inne i Hamrevegen f.o.m Gml.Hatlestad sykehus i retning Vågsbro har rett på skyss t.o.m 7.trinn.

Bontveitvegen:
Alle elever i Bontveitvegen har rett på skyss f.o.m Bontveitvegen 26.

Hausdalsvegen:
Alle elever i Hausdalsvegen får skyss.

Bahus:
Elever som bor på Bahus, Bahusstraumen, Lyngbø og Engevikvegen får buss til skolen - og drosje hjem.

Kismulvegen:
Elever som bor i Kismulvegen som har lenger enn 1 km (1.trinn) og 2 km (2.-10.trinn) mellom hjemmet og offentlig skyssmiddel – har rett til å søke om sidevegskyss selv om avstanden til skolen er under 4 km.

Ta kontakt med skolen dersom det er noe dere lurer på. Unni Sten treffes på unni.sten@bergen.kommune.no